Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Humanististen tieteiden kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kandidaattiohjelmassa opiskellaan asiantuntijaksi kasvamisen valmiuksia kieli-, teksti- ja vuorovaikutusosaamisen alalla.

Osaamistavoitteet

HUK-tutkinnon osaamistavoitteet

- Hallitsee monialaisen kieliasiantuntijan työssä keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön

- Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot

- Tiedostaa työhönsä liittyvän eettisen vastuun ja osaa ohjatusti arvioida eettisiä kysymyksiä kieliasiantuntijatyön eri alueilla

- Arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä kieliasiantuntijan työtehtävissä

- Tuntee kielentutkimuksen keskeiset käsitteet, tutkimusmenetelmät ja periaatteet

- Ymmärtää asiantuntijuutensa monitieteisyyden

- Osaa toimia rakentavasti ryhmän jäsenenä ja on tutustunut projektityöskentelyn periaatteisiin

- Hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti

- Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis jatkuvasti kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan

- Tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen 

Rakenne

Valitse kaikki (98+ op)