SKIA6009 Kielen omaksuminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla perehdytään viitotun ja puhutun kielen sekä kaksi- ja monikielisyyden omaksumiseen varhaislapsuudessa ja kouluiässä kielitaidon eri osa-alueilla. Kielen kehityksen piirteiden tarkastelu sidotaan tutkimusaineistotyöskentelyyn, jossa painotetaan kielen kehityksen piirteiden tunnistamista, analysointia sekä kielen kehityksen yksilöllisen variaation kuvaamista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvailla ja analysoida viitotun ja puhutun kielen omaksumisen etenemisen piirteitä kielitaidon eri osa-alueilla erilaisten aineistojen ja mittareiden avulla
  • osaa vertailla kielen kehityksen eri osa-alueiden keskinäisiä kytköksiä
  • osaa suhteuttaa kielen kehityksen yksilöllisiä piirteitä ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä yleisesti tunnettuun kehityskulkuun
  • osaa kuvailla kaksikielisyyden omaksumisen ja kehityksen erilaisia piirteitä ja niihin vaikuttavia tekijöitä.
  • tietää lapsen kielen tutkimukseen liittyviä eettisiä erityispiirteitä.
  • ymmärtää kielen omaksumista koskevan tiedon merkityksen erilaisissa kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Harjoitustehtävät ja niihin liittyvä dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Yleisenä tenttipäivänä suoritettava kirjatentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Harjoitustehtävät ja niihin liittyvä dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Yleisenä tenttipäivänä suoritettava kirjatentti.
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta