RFIA1000 Ranskankielinen kulttuuri opetuksessa (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opettajaopiskelijoille suunnattu frankofonia-teemainen kurssi

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla opiskelijat valmistelevat ja toteuttavat pareittain tai ryhmissä suullisen opetustuokion ja laativat sitä varten kirjallisen taustadokumentin, joka käsittelee itse valittua ranskankielistä maata tai aluetta ja sen kulttuuria. Käsittelemme kurssilla myös jännittämistä, osallisuutta ja turvallisuudentunnetta suullisissa vuorovaikutustilanteissa. 

Suoritustavat

suullinen ja kirjallinen lopputyö

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, suullinen ja kirjallinen lopputyö

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa toteuttaa suullisen opetustuokion, sekä valmistella ja toteuttaa erilaisia aktiviteetteja sitä varten
  • osaa ottaa vastuun tilanteen etenemisestä annetuissa aikaraameissa
  • osaa etsiä tietoa luotettavista ranskankielisistä lähteistä ja tuottaa sen pohjalta ranskankielistä asiatekstiä
  • osaa toimia ryhmässä, ottaa puheenvuoron ja ilmaista mielipiteensä tai mielenkiintonsa kohteliaasti
  • osaa käyttää erilaisia sovelluksia ja pilvipalveluita, jotka edesauttavat yhdessä tekemistä ja vuorovaikutusta ryhmissä
  • osaa kertoa suullisesti kurssilla käsitellyistä ranskankielisistä maista ja alueista sekä niiden kulttuurista 

Lisätietoja

Opettajaopiskelijoille suunnattu opintojakso, jossa harjoitellaan Frankofonia-teeman puitteissa suullista opetustilannetta ja pitkähkön kirjallisen materiaalin tuottamista ranskaksi.


Asiantuntijaopiskelijoillle opintojakso on valinnainen.

Oppimateriaalit

Opiskelijoiden tuottama oppimateriaali 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, suullinen ja kirjallinen lopputyö
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska

Opetus