RFIP012 Kielioppi ja kielitaito 2 (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Ranskan kielioppia ja sanastoa, ranskan fonetiikkaa ja säännöllisiä ääntämisharjoituksia kielistudiossa

Kuvaus

Sisältö

Luentosarja ja kielioppi-, sanasto- ja muut kielitieto­harjoi­tukset luokassa ja verkossa.

Kurssilla käsitellään ranskan kielen perusrakenteita (mm. il/ce -vaihtelu, objektin käsite) ja niihin vaikuttavia artikkelin muotoja, prepositioita (sanaston ja verbin käytön kannalta) ja pronominirakenteita.

Kurssiin kuuluu myös ääntämisharjoituksia kielistudiossa viikoittain. Luennoilla käsitellään eräitä yleisiä ranskan foneettisia piirteitä ja sääntöjä. Kielistudioharjoituksissa harjoitellaan myös tyypillisiä kieliopillisia rakenteita. 

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille, luentojen aikana suoritettaviin harjoituksiin ja kielistudioharjoituksiin, sekä pakollisia verkkotehtäviä 

Arviointiperusteet

Kieliopin ja kielitaidon osalta arviointi perustuu luokassa tehtyjen ja verkossa olevien harjoitusten/tehtävien tuloksiin.

Ääntämisen osalta arviointi perustuu kielistudiotyöskentelyyn, jossa ääntämistä arvioidaan tärkeimpien osa-alueiden osalta (soinnilliset klusiilit ja soinnillinen s, vokaalit, nasaalit, puheen sujuvuus). Kurssin arvionti kostuu kielioppi ja kielitaito -osuuden (75%) ja ääntämisosuuden (25%) keskiarvosta. 


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee ranskan kielen kieliopin tärkeimpiä perusrakenteita, myös syntaksin osalta

  • tuntee kieliopilliset käsitteet ja termit ja osaa selittää ne muille oppijoille

  • osaa ääntää ranskaa sujuvasti ja tuntee kaikki tärkeät oikeaan ääntämiseen vaikuttavat säännöt

  • on laajentanut sanavarastoaan entisestään ja tuntee sekä ymmärtää myös puhekielen mekanismeja

  • ymmärtää normaalitempoista puhekieltä 

Esitietojen kuvaus

Vähintään lukion B3-kielen ranskan kielen tai sitä vastaavat opinnot (CEFR:in B1-tasoa).

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Verkossa jaettava opintojaksolle sovellettu materiaali, joka pohjautuu vapaasti saataviin verkkojulkaisuihin
KALMBACH, La Grammaire française de l’étudiant finnophone (research.jyu.fi/grfle),
KALMBACH Phonétique et prononciation du français pour apprenants finnophones (research.jyu.fi/phonfr/) ja
ääntämisharjoitukset Nouveaux exercices de prononciation, research.jyu.fi/phonfr/fon.html 9-17.

Kirjallisuus

  • KALMBACH Jean-Michel, Phonétique et prononciation du français pour apprenants finnophones, 2011, http://research.jyu.fi/phonfr; ISBN: 978-951-39-4424-7
  • http://research.jyu.fi/phonfr
  • KALMBACH Jean-Michel, La Grammaire française de l’étudiant finnophone, 2012, http://research.jyu.fi/grfle; ISBN: 978-951-39-4260-1
  • http://research.jyu.fi/grfle

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen luennoille, luentojen aikana suoritettaviin harjoituksiin ja kielistudioharjoituksiin, sekä pakollisia verkkotehtäviä
Arviointiperusteet:
Kieliopin ja kielitaidon osalta arviointi perustuu luokassa tehtyjen ja verkossa olevien harjoitusten/tehtävien tuloksiin. Ääntämisen osalta arviointi perustuu kielistudiotyöskentelyyn, jossa ääntämistä arvioidaan tärkeimpien osa-alueiden osalta (soinnilliset klusiilit ja soinnillinen s, vokaalit, nasaalit, puheen sujuvuus). Kurssin arvionti kostuu kielioppi ja kielitaito -osuuden (75%) ja ääntämisosuuden (25%) keskiarvosta.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska

Opetus