RFIP011 Kielioppi ja kielitaito 1 (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Ranskan kielioppia ja sanastoa, ranskan fonetiikkaa ja säännöllisiä ääntämisharjoituksia kielistudiossa

Kuvaus

Asiasisältö

Luentosarja ja kielioppi-, sanasto- ja muut kielitieto­harjoi­tukset luokassa ja verkossa.

Kurssilla käsitellään ranskan kielen perusrakenteita (mm. il/ce -vaihtelu, objektin käsite) ja niihin vaikuttavia artikkelin muotoja, prepositioita (sanaston ja verbin käytön kannalta) ja pronominirakenteita.

Kurssiin kuuluu myös ääntämisharjoituksia kielistudiossa viikoittain; luennoilla käsitellään eräitä yleisiä ranskan foneettisia piirteitä ja sääntöjä. Kielistudioharjoituksissa harjoitellaan myös tyypillisiä kieliopillisia rakenteita.

Lisätiedot

Oppimateriaalit Verkossa jaettava opintojaksolle sovellettu materiaali, joka pohjautuu vapaasti saataviin verkkojulkaisuihin 

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille, luentojen aikana suoritettaviin harjoituksiin ja kielistudioharjoituksiin, sekä pakollisia verkkotehtäviä

Ar­vioin­ti­pe­rus­teet

Kieliopin ja kielitaidon osalta arviointi perustuu luokassa tehtyjen ja verkossa olevien harjoitusten/tehtävien tuloksiin.

Ääntämisen osalta arviointi perustuu kielistudiotyöskentelyyn, jossa ääntämistä arvioidaan tärkeimpien osa-alueiden osalta (soinnilliset klusiilit ja soinnillinen s, vokaalit, nasaalit, puheen sujuvuus). Kurssin arviointi kostuu kielioppi ja kielitaito -osuuden (75%) ja ääntämisosuuden (25%) keskiarvosta. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee ja osaa käyttää ranskan kielen kieliopin tärkeitä perusrakenteita

  • tuntee tärkeimmät kieliopilliset käsitteet ja termit

  • tuntee ranskan fonetiikan tärkeimmät ominaispiirteet, osaa ääntää ranskaa hyvin ja tuntee tärkeimmät kirjoitusasun ja ääntämisen vastavuutta koskevat ääntämissäännöt

  • on laajentanut sanavarastoaan ja tuntee myös puhekielen ominaispiirteet ja yleisiä ilmaisuja 

Esitietojen kuvaus

Vähintään lukion B3-kielen ranskan kielen tai sitä vastaavat opinnot (CEFR:in B1-tasoa).

Oppimateriaalit

Verkossa jaettava opintojaksolle sovellettu materiaali, joka pohjautuu vapaasti saataviin verkkojulkaisuihin
KALMBACH, La Grammaire française de l’étudiant finnophone (research.jyu.fi/grfle),
KALMBACH Phonétique et prononciation du français pour apprenants finnophones (research.jyu.fi/phonfr/) ja
ääntämisharjoitukset Nouveaux exercices de prononciation, research.jyu.fi/phonfr/fon.html.

Kirjallisuus

  • http://research.jyu.fi/grfle
  • KALMBACH Jean-Michel, La Grammaire française de l’étudiant finnophone, 2012, http://research.jyu.fi/grfle; ISBN: 978-951-39-4260-1
  • KALMBACH Jean-Michel, Phonétique et prononciation du français pour apprenants finnophones, 2011, http://research.jyu.fi/phonfr; ISBN: 978-951-39-4424-7
  • http://research.jyu.fi/phonfr

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen luennoille, luentojen aikana suoritettaviin harjoituksiin ja kielistudioharjoituksiin, sekä pakollisia verkkotehtäviä
Arviointiperusteet:
Kieliopin ja kielitaidon osalta arviointi perustuu luokassa tehtyjen ja verkossa olevien harjoitusten/tehtävien tuloksiin. Ääntämisen osalta arviointi perustuu kielistudiotyöskentelyyn, jossa ääntämistä arvioidaan tärkeimpien osa-alueiden osalta (soinnilliset klusiilit ja soinnillinen s, vokaalit, nasaalit, puheen sujuvuus). Kurssin arviointi kostuu kielioppi ja kielitaito -osuuden (75%) ja ääntämisosuuden (25%) keskiarvosta.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska

Opetus