RFIA011 Kielioppi ja kielitaito 3 (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Ranskan kielioppia ja sanastoa, kirjallinen ilmaisu ja luetun ymmärtäminen

Kuvaus

Sisältö

Luentosarja ja kielioppi-, sanasto- ja muut kielitieto­harjoi­tukset luokassa ja verkossa.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • artikkelin muotojen ja käytön kertaus

 • pronominijärjestelmän syvällinen tuntemus (mm. anaforiset vs deiktiset, fokalisaatio vs predikaatio)

 • relatiivilauseet, que-lauseet, kysyminen ja epäsuoraesitys, tärkeimmät adverbiaalilauseet

 • fokalisaation ja tematisaation keinot, passiivin käyttö 

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja luentojen aikana suoritettaviin harjoituksiin, sekä pakollisia verkkotehtäviä.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu luokassa tehtyjen ja verkossa olevien harjoitusten/tehtävien tuloksiin.

0 Ei tunne kurssilla käsiteltyjä syntaktisia rakenteita eikä aina tärkeimpiä perusrakenteitakaan; sääntöjen konseptualisaatio ja terminologian tuntemus hyvin heikkoja; ei osaa tuottaa yksinkertaista kieliopillisesti oikeaa tekstiä.
1 Tuntee pääpiirteissään kurssilla käsitellyt syntaktiset rakenteet mutta ei osaa soveltaa niitä itsenäisesti; ei hallitse terminologia eikä kaikkia keskeisiä käsitteitä eikä osaa selitttää niitä oppijalle; ei osaa tuottaa kieliopillisesti oikeaa tekstiä.
2 Tuntee pääpiirteissään kurssilla käsitellyt syntaktiset rakenteet ja osaa soveltaa niitä, mutta ei hallitse terminologiaa eikä kaikkia keskeisiä käsitteitä eikä osaa selitttää niitä oppijalle; kieliopillisesti oikean tekstin tuottaminen vaikeaa.
3 Tuntee ja osaa soveltaa kurssilla käsitellyt syntaktiset rakenteet ja osaa selittää ne oppijalle kirjallisiin lähteisiin nojautuen; osaa tuottaa itsenäisesti kieliopillisesti oikeaa melko yksipuolista tekstiä.
4. Tuntee ja osaa soveltaa ja selittää itsenäisesti oppijoille kurssin aikana käsitellyt syntaktiset rakenteet ja terminologian; osaa tuottaa itsenäisesti kieliopillisesti oikeaa tekstiä esim. tieteellisen esseen tai tutkielman.
5 Tuntee laajasti ja hyvin sekä osaa soveltaa ja selittää itsenäisesti oppijoille kurssin aikana käsitellyt syntaktiset rakenteet, teoreettiset käsitteet ja terminologian; osaa tuottaa itsenäisesti kieliopillisesti oikeaa, sujuvaa ja monipuolista tekstiä esim. tieteellisen esseen tai tutkielman.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kaikki tärkeimmät ranskan kielen nykyisen kirjakielen ja yleiskielen kielioppi-ilmiöt ja säännöt

 • osaa kuvata ja selittää kieliopilliset säännöt muille oppijoille

 • osaa tulkita kirjakielen tyypillisiä rakenteita ja ilmaisumuotoja

 • osaa tulkita erityyppisiä vaikeahkoja asia- ja kaunokirjallisia tekstejä, myös tieteellisiä artikkeleita

 • osaa tulkita tekstejä laajemmin kokonaisuuden ja kulttuurisidonnaisuuksien yms. valossa

 • osaa soveltaa oppimiaan sääntöjä tuottaakseen puhetta ja kirjoitettua tekstiä, esim. esitelmän, tutkielman tai raportin. Kurssilla harjoitellaan myös kielioppisääntöjen soveltamista tieteelliseen tai asiatekstin kirjoittamiseen. 

 • on kehittänyt kriittistä medialukutaitoa
 • osaa soveltaa kielioppisääntöjä asia- ja tieteellisten tekstien kirjoittamisessa
 • saa soveltaa oppimiaan sääntöjä tuottaakseen puhetta ja kirjoitettua tekstiä, esim. esitelmän, tutkielman tai raportin
 • on kehittänyt ryhmätyötaitojaan

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Verkossa jaettava opintojaksolle sovellettu materiaali, joka pohjautuu vapaasti saataviin verkkojulkaisuun
KALMBACH, La Grammaire française de l’étudiant finnophone (research.jyu.fi/grfle)

Kirjallisuus

 • http://research.jyu.fi/grfle
 • KALMBACH Jean-Michel, La Grammaire française de l’étudiant finnophone, 2012, http://research.jyu.fi/grfle; ISBN: 978-951-39-4260-1

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen luennoille, luentojen aikana suoritettaviin harjoituksiin sekä pakollisia verkkotehtäviä.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu luokassa tehtyjen ja verkossa olevien harjoitusten/tehtävien tuloksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Ei julkaistua opetusta