SAXA2030 Asiatekstit ja tieteellinen kirjoittaminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla analysoidaan ja tuotetaan tieteellisiä ja muita asiatekstejä. Pääpaino on kielellisissä ja tekstuaalisissa rakenteissa. Opintojaksoon sisältyy myös oman kandidaatintutkielman kieliasun viimeistely opettajan palautteen perusteella. Saksan kieltä ja kulttuuria valinnaisina opintoina opiskelevat opiskelijat, jotka eivät laadi saksankielistä kandidaatintutkielmaa, kirjoittavat opintosuuntansa kandidaatintutkielmasta saksankielisen n.10 sivun pituisen tiivistelmän ja työstävät sitä kielellisesti opettajan palautteen perusteella.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on harjaantunut havainnoimaan asiatekstien ja tieteellisten tekstien kielellisiä ja rakenteellisia piirteitä

- osaa soveltaa havainnoimiaan piirteitä tekstejä tuottaessaan

- osaa käyttää tiedonlähteitä kirjoittamiensa tekstien kieliasun hiomisessa

Lisätietoja

Opintosuunnan opiskelijat suorittavat opintojakson yhtaikaa kandidaattiseminaarin kanssa.

Oppimateriaalit

Esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Säännöllinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %). Kirjalliset tehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa

Opetus