SAXP017 Kielioppi I (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla kerrataan ja vahvistetaan aiemmin hankittua tietoa saksan kielen nominaalisten sanojen taivutuksesta ja niiden käytöstä lauseyhteydessä. Syvennetään sanajärjestyksen tuntemusta. Tutustutaan saksan kielen verbien etuliitejärjestelmään. Kieltä opitaan analysoimaan ja kuvaamaan kieliopillisin termein sekä kehitetään ongelmaratkaisu-, ryhmätyö- ja tiedonhankintataitoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee yleiskielen aktiivisen käytön kannalta keskeiset nominien taivutuksen ja lauseopin osa-alueet sekä tuntee puhutun ja kirjoitetun kielen kieliopillisia eroja
  • tuntee saksan sanajärjestyksen keskeiset ilmiöt
  • osaa muodostaa verbejä etuliitejärjestelmää hyödyntäen ja käyttää näitä verbejä lauseopillisesti oikein
  • osaa noudattaa näiden osa-alueiden sääntöjä omassa kielenkäytössään ja tuottaa kieliopillisesti hyväksyttävää kieltä
  • osaa käyttää itsenäisesti kirjallista ja tietokonepohjaista opiskelu- ja harjoitusmateriaalia kielitaitonsa kehittämiseen
  • tuntee omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa kieliopin soveltajana aktiivisessa kielenkäytössä.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen ja lopputentti. Opetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn osallistuminen (väh. 80%). Arvosana määräytyy lopputentin pistemäärän mukaisesti. Tentti koostuu analyysiosasta ja kielentuottamisosasta. Molemmista osista on saavutettava vähintään 50% maksimipistemäärästä.

Suositus ajoituksesta

Ensimmäinen lukukausi. Suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti SAXP114 Suullinen ja kirjallinen viestintä I:n kanssa.

Oppimateriaalit

PIITULAINEN, LEHMUS, SARKOLA (1997), Saksan kielioppi, saatavana pdf:nä kustantajan nettikaupasta. 


Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (uusin versio).

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Säännöllinen osallistuminen, itsenäinen työskentely, pienryhmätyöskentely, oppimispäiväkirja ja tentti. Itsenäisestä suoritustavasta on sovittava erikseen. Suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti Suullinen ja kirjallinen viestintä 1:n kanssa.
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen ja lopputentti. Osallistuttava 80%:iin opetuksesta ja pienryhmätyöskentelystä. Arvosana määräytyy lopputentin pistemäärän mukaisesti. Tentti koostuu analyysiosasta ja kielentuottamisosasta. Molemmista osista on saavutettava vähintään 50% maksimipistemäärästä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen ja lopputentti. Osallistuttava 80%:iin opetuksesta ja pienryhmätyöskentelystä. Arvosana määräytyy lopputentin pistemäärän mukaisesti. Tentti koostuu analyysiosasta ja kielentuottamisosasta. Molemmista osista on saavutettava vähintään 50% maksimipistemäärästä.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Säännöllinen osallistuminen, itsenäinen työskentely, pienryhmätyöskentely, oppimispäiväkirja ja tentti. Itsenäisestä suoritustavasta on sovittava erikseen.

Oppimateriaalit:

Kirjallisuus: PIITULAINEN, LEHMUS, SARKOLA (1997), Saksan kielioppi, saatavana pdf:nä kustantajan nettikaupasta

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (uusin versio).

Opetus