SKIS4005 Sanasto ja fraseologia tutkimuksessa ja opetuksessa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla käsitellään sanaston kehitystä, sananmuodostusta ja sanojen eritasoisia suhteita monipuolisesti. Kurssilla perehdytään siihen, miten sanat vaikuttavat toisiinsa ja muodostavat kokonaisuuden. Lisäksi tarkastellaan, millaisia kytköksiä sanoilla on kontekstissa esiintyviin leksikaalisiin, kieliopillisiin ja semanttisiin piirteisiin, sekä sitä, miten niitä tuotetaan valmiina rakenteina, kuten kollokaatioina. Kurssilla tehdään harjoituksia, jotka valmentavat käyttämään sanastoon liittyvää tietoa termi- ja sanakirjatyössä ja -tutkimuksessa, kielenhuollossa, diskurssintutkimuksessa ja S2-alalla sanaston oppimisessa ja opetuksessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää sanaston kielen järjestelmänä

- ymmärtää sanojen välisiä merkityssuhteita ja kontekstissa esiintyviä leksikaalisia, kieliopillisia ja semanttisia ominaisuuksia

- ymmärtää sananmuodostuksen ja etymologisen tutkimuksen yleiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä suomen sanaston tarkasteluun

- ymmärtää, millainen on sanaston- ja fraseologiatutkimuksen keskeinen teoriatausta

- osaa analysoida sanastoon ja fraseologiaan liittyviä ilmiöitä

- osaa soveltaa sanastoon ja fraseologiaan liittyvää tietoa sanastotyössä, diskurssintutkimuksessa ja S2-opetuksessa. 

Lisätietoja

Mikäli olet suorittanut opintojakson SKIS405 Sanasto ja fraseologia TAI opintojakson SKIS4009 Leksikologia TAI opintojakson SKIS409 Etymologia ja sanaston kehittäminen, et voi suorittaa tätä opintojaksoa.

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Jaetaan kurssilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuminen kontaktiopetukseen (läsnäolo vähintään 80 %), osallistuminen kurssin sisällöntuotantoon sekä kirjallinen suoritus.
Suorituskieli:
suomi
Oppimateriaalit:

Jaetaan kurssilla.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjallinen suoritus.
Suorituskieli:
suomi

Opetus