SKIA216 Kielioppien äärellä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla käsitellään kielen rakenteita korostaen merkityksen ja muodon yhteispeliä ja tarkastellaan muuttuvia kielikäsityksiä ja kielioppeja.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kieliopin muuttuvina ja keskenään vaihtoehtoisina tapoina kuvata kieltä sekä osaa soveltaa erilaisia näkemyksiä kielen analyysiin
  • osaa arvioida kielioppikäsitysten soveltuvuutta puhutun ja kirjoitetun kielen käytön ja ilmiöiden tarkasteluun
  • tunnistaa ja osaa eritellä erilaisia kielioppiteorioita sekä niiden taustalla vaikuttavia kielikäsityksiä
  • pystyy tekemään ja perustelemaan käytännöllisiä ja pedagogisia ratkaisuja eri kieli- ja kielioppinäkemykset huomioiden.

Esitietojen kuvaus

Avoimessa yliopistossa esitietona ovat suomen kielen perusopinnot tai perusopintoja vastaavat tiedot. Kohta Suositellut esitiedot ei koske avoimen yliopiston opiskelijoita.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät, ryhmätentti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät, ryhmätentti.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, kirjalliset tehtävät ja oppimistehtävät.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tentti.
Suorituskieli:
suomi

Opetus