SAXA2021 Lukuloki - välineitä kieli- ja kulttuuriosaamisen kehittämiseen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla luetaan eri tekstilajeja edustavia saksankielisiä tekstejä. Tekstejä analysoidaan sisällöllisesti sekä hyödynnetään kielitaidon omaehtoisessa kehittämisessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

· osaa soveltaa saksankielisen tekstin ymmärtämisen keinoja omassa lukuprosessissaan

· osaa käsitellä tekstien sisältöjä ja liittää niitä aiemmin hankimaansa tietoon

· osaa tunnistaa ja analysoida tekstin kielellisiä ominaisuuksia itsenäisesti apuvälineitä käyttäen

· osaa siirtää tekstin tarjoamat kieliopilliset ja sanastolliset resurssit osaksi omaa kielitaitoaan

Esitietojen kuvaus

Opintojakson suorittamisesta ennen Suullinen ja kirjallinen viestintä I -kurssia on sovittava erikseen opettajan kanssa.

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus. Vaihtoehtoinen itsenäinen suoritustapa mahdollinen vain perustelluista syistä ja sopimuksen mukaan. Opintojakso voidaan korvata ulkomaisessa yliopistossa suoritetulla opintojaksolla.
Arviointiperusteet:
Osallistuttava säännöllisesti opetukseen (väh. 80 %). Jatkuva arviointi, suulliset ja kirjalliset tehtävät. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa

Opetus