SKIP304 Akateemiset tekstitaidot (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään lukemisen ja kirjoittamisen tapoihin ja funktioihin akateemisessa kontekstissa. Lisäksi tutustutaan tiedonhaun perusteisiin, oman alan keskeisiin lähteisiin sekä luetaan ja kirjoitetaan yliopisto-opiskelussa tarvittavia tekstilajeja. Perehdytään lähteiden käyttöön liittyviin eettisiin periaatteisiin ja yliopiston eettisiin ohjeistuksiin. Kurssilla perehdytään kielenhuollon ohjeisiin ja lähteisiin sekä tarkastellaan omia ja toisten tekstejä kielenhuollon näkökulmasta.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee yliopisto-opiskelun edellyttämät perustekstilajit (mm. referaatti, essee, oppimispäiväkirja) ja niiden konventiot
  • tuntee oman alan tiedonhaun käytänteitä (mm. hakutermien muodostaminen, keskeiset tiedonlähteet ja tietokannat)
  • osaa lukea kielitieteellistä tekstiä ja käyttää sitä lähteenä omissa teksteissään
  • osaa kirjoittaa opiskelussa tarvittavia tekstilajeja
  • tuntee lähteiden käyttöön liittyvät eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä kirjoittaessaan
  • tuntee kielenohjailun periaatteet ja instituutiot sekä tärkeimmät kielenhuoltajan apuneuvot
  • ymmärtää kielenhuollon normien sopimuksellisen luonteen
  • ymmärtää kirjoittamistaitojen merkityksen opiskelun kannalta ja motivoituu sekä kirjoittamiseen että omien taitojensa kehittämiseen
  • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta teksteistä eri näkökulmista.

Lisätietoja

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Itsenäinen työskentely mahdollinen vähintään 3. vuoden sivuaineopiskelijoille.
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kontaktiopetus, lukupiiri, ryhmätyöskentely & kirjalliset tehtävät.
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kirjalliset tehtävät.

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, lukupiiri, ryhmätyöskentely & kirjalliset tehtävät.

Opetus