RUOP201 Uttal och samtal (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla perehdytään ääntämisen teoriaan ja käytäntöön. Myös työelämässä tarvittavia suullisia vuorovaikutustaitoja harjoitellaan. Opiskelija perehtyy ruotsin ääntämiseen, tunnistaa hyvän ääntämyksen tavoitteet ja harjaantuu luontevaan suulliseen kommunikointiin ruotsin kielellä. 

Suoritustavat: Kontaktiopetus (läsnäolovaatimus 80 %) ja opetukseen liittyvä tentti (kirjallinen ja suullinen).

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

  • osaa käyttää foneettista ja fonologista terminologiaa (erityisesti äänteiden luokittelussa)
  • tuntee ruotsin äännejärjestelmän ja prosodiikan fonologisella tasolla
  • osaa soveltaa tietämystään omaan ääntämiseensä niin prosodisten kuin yksittäisten äänteiden osalta
  • tunnistaa foneettisia piirteitä ja osaa selittää omaa ja toisten ääntämistä sekä
  • tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsinruotsalaisen ääntämyksen keskeiset erot. 

Lisätietoja

Arviointiperusteet: Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosanan määrää kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus, joka muodostuu suullisesta ja kirjallisesta osasta. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Esitietojen kuvaus

Ei esitietovaatimuksia.

Oppimateriaalit

Luennoilla jaettava materiaali

Kirjallisuus

  • M. Kuronen & K. Leinonen. (2010). Svenskt uttal för finskspråkiga - teori och övningar i finlandssvenskt och rikssvenskt uttal. (1. painos). Tampere: Juvenes.
  • C.-C. Elert. (2014). Allmän och svensk fonetik. (sivut 30-81). (9. painos). Lund: Studentlitteratur. Vanhempikin painos käy.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen opetukseen (läsnäolovaatimus 80%) ja opetukseen liittyvä tentti. Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Arviointiperusteet:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Osallistuminen opetukseen (läsnäolovaatimus 80%) ja opetukseen liittyvä tentti.

Oppimateriaalit:

Luennoilla jaettava materiaali

Kirjallisuus:
  • M. Kuronen & K. Leinonen: Svenskt uttal för finskspråkiga - teori och övningar i finlandssvenskt och rikssvenskt uttal. 2010 (1. painos).; ISBN: 952-5657-06-X
  • C.-C. Elert (2014) Allmän och svensk fonetik. (sivut 30-81). 2014 (9. painos). Vanhempikin painos käy.; ISBN: 978-91-44-10560-4

Opetus