RUOA1207 Modern svensk litteratur (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kirjallisuuteen. Pääpaino on uudemmassa kirjallisuudessa. Kurssilla tarkastellaan teosten tyylillisiä ja sisällöllisiä ominaispiirteitä ja keskustellaan niistä ruotsiksi. Kurssilla kehittyvät sanavarasto ja laajempien tekstikokonaisuuksien hallinta, sosiaaliset taidot, kirjalliset ja suulliset viestintätaidot sekä ajanhallintataidot.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, suulliset esitelmät, kirjalliset oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa keskeisiä ruotsalaisia ja suomenruotsalaisia teoksia
  • eritellä teosten olennaisia sisältötekijöitä ja
  • tunnistaa teosten tyylillisiä ominaispiirteitä sekä kertoa niistä ruotsiksi.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosanan määräytyy kontaktiopetuksen liittyvien suullisten ja kirjallisten tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta

1. vuosi.

Oppimateriaalit

Kurssilla jaettava materiaali. Romaaneja ja novelleja opettajan ohjeiden mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, suulliset esitelmät, kirjalliset oppimistehtävät.
Arviointiperusteet:
Suulliset ja kirjalliset tehtävät, ryhmätyöskentely sekä aktiivinen osallistuminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Suulliset ja kirjalliset tehtävät, ryhmätyöskentely sekä aktiivinen osallistuminen
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, suulliset esitelmät, kirjalliset oppimistehtävät.

Oppimateriaalit:

Kurssilla jaettava materiaali. Romaaneja ja novelleja opettajan ohjeiden mukaan.

Opetus