RUOA2209 Samtal, interaktion och retorik (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään kulttuurienväliseen viestintään, erityisesti pohjoismaisessa kontekstissa, sekä verbaaliseen että nonverbaaliseen viestintään. Kurssilla analysoidaan puhetilanteita kielentutkimuksen käsittein ja perehdytään retoriikkaan teoriassa ja käytännössä. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia suullisia vuorovaikutustaitoja, esiintymistaitoa, palautteen antamista sekä sosiaalisia ja ryhmätyötaitoja. 

Suoritustavat

Kontaktiopetus, suulliset esitelmät ja harjoitukset ryhmässä, oppimistehtävät/tentti

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa kommunikoida sujuvasti erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa
 • osaa käyttää kieltä luontevasti
 • osaa analysoida puhetilanteita ja vuorovaikutusta teoreettisia käsitteitä käyttäen
 • tunnistaa keskeisiä argumentoinnin keinoja ja osaa käyttää niitä myös omassa puheessaan sekä
 • on tietoisempi omasta kielen käytöstään ja tunnistaa paremmin kielellisen vaikuttamisen mekanismit.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien suullisten ja kirjallisten tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta

2. vuosi

Esitietojen kuvaus

RUOP201 Uttal och samtal sekä ruotsin kielen perusopinnot pääosin suoritettu.

Pakolliset esitiedot

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kurssin oppimisympäristön materiaali ja/tai opetuksen yhteydessä jaettu materiaali sekä kurssikirjallisuus

Kirjallisuus

 • V. Blomström & C. Persson. (2014). Muntlig interaktion i akademiska sammanhang.
 • K. Johannesson. (2013). Retorik eller konsten att övertyga.
 • C. Norrby. & G. Håkansson. (2012). Språkinlärning och språkanvändning. Svenska som andraspråk i och utanför Sverige. Lund: Studentlitteratur (valituin osin opettajan ohjeiden mukaan)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, suulliset esitelmät ja harjoitukset ryhmässä, oppimistehtävät/tentti
Arviointiperusteet:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien suullisten ja kirjallisten tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien suullisten ja kirjallisten tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, suulliset esitelmät ja harjoitukset ryhmässä, oppimistehtävät/tentti

Oppimateriaalit:

Kurssin oppimisympäristön materiaali ja/tai opetuksen yhteydessä jaettu materiaali sekä kurssikirjallisuus

Kirjallisuus:
 • V. Blomström & C. Persson. (2014). Muntlig interaktion i akademiska sammanhang.
 • K. Johannesson. (2013). Retorik eller konsten att övertyga.
 • Norrby, C. & G. Håkansson. (2012). Språkinlärning och språkanvändning. Svenska som andraspråk i och utanför Sverige. Lund: Studentlitteratur (valituin osin opettajan ohjeiden mukaan)

Opetus