SKIA602 Suomi toisena kielenä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään suomen kielen oppimiseen ja opettamiseen toisena kielenä. Suomen kieltä opittavana kielenä sekä oppimisprosessin kulkua käsitellään alan tutkimusten valossa ja erilaisten pohdintatehtävien avulla. Opetuksen lähtökohtiin ja käytänteisiin tutustutaan myös havainnoimalla suomi toisena kielenä -oppitunteja. Samalla tehdään näkyväksi kielitietoisuuden sekä erilaisten kieli- ja oppimiskäsitysten vaikutusta oppimiseen, opetukseen ja arviointiin. Kielitaidon arvioinnin keskeisiin periaatteisiin tutustutaan käytännön harjoitusten tuella.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tarkastella suomen kieltä opittavana kielenä
  • osaa havainnoida suomen kielen oppimisprosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä
  • tuntee suomi toisena kielenä -opetuksen lähtökohtia ja käytänteitä
  • ymmärtää kielitietoisuuden merkityksen suomi toisena kielenä -opetuksessa ja -oppimisessa
  • tuntee suomen kielen taidon arvioinnin keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä ohjatusti.

Esitietojen kuvaus

- SKIP204 Sanoista lauseiksi ja SKIP203 Äänteistä puheeksi tai  SKIP2001 ja SKIP2002 Kielen käyttö, merkitys ja muoto I ja II; 

- SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset tai SKIP4003 Kielitietoisuus ja kielipolitiikka

- KLSA124 Johdatusta kielenoppimisen ja -opetuksen tutkimukseen tai KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn sekä kirjalliset tehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen monimuotototeutus.

Opetus