SKIP4003 Kielitietoisuus ja kielipolitiikka (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla käsitellään kielipolitiikkaan, kieli-identiteettiin, kielen synkroniseen vaihteluun ja monikielistyvään yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielen merkityksen yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan kannalta
  • tuntee sosiolingvistiikan peruskäsitteitä
  •  tuntee kielen ja kieliyhteisön ajankohtaisia muutosprosesseja
  • osaa eritellä omaa kieli-identiteettiään ja tunnistaa ympäristössä vallitsevia kieli-ideologioita
  • tuntee kielipolitiikasta ja kielikoulutuksesta käytävää keskustelua sekä tunnistaa oman roolinsa kielipoliittisena toimijana
  • tuntee Suomen kielten virallisen aseman ja käytännön tilanteen
  • ymmärtää monikielistyvän yhteiskunnan jännitteitä ja mahdollisuuksia
  • tuntee kielipolitiikasta ja kielikoulutuksesta käytävää keskustelua ja osaa perustella omia niihin liittyviä näkemyksiään.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja tentti.
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Suorituskieli:
suomi

Opetus