KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla perehdytään kielenoppimisen ja opettamisen tutkimuksen suuntauksiin ja peruskäsitteisiin. Oppimiseen vaikuttavista tekijöistä tarkastellaan sekä oppijan ominaisuuksia, oppimisprosessia että oppimisympäristöjä ja opetusta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • tuntee toisen ja vieraan kielen sekä äidinkielen oppimisen tutkimuksen keskeiset eettiset ja teoreettiset lähtökohdat ja käsitteet
  • tuntee alan keskeiset tutkimussuuntaukset ja niiden kieli- ja oppimiskäsitykset 
  • hahmottaa sosiaalisen kontekstin vaikutuksen kielen oppimiseen ja opettamiseen 
  • tunnistaa kielten oppimiseen vaikuttavia yksilöllisiä ja sosiaalisia tekijöitä (esim. ikä, motivaatio, oppimisstrategiat)
  • tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen opettamisen keskeisiä kysymyksenasetteluja, menetelmiä ja lähestymistapoja 
  • osaa etsiä ja lukea kriittisesti alan tutkimuskirjallisuutta
  • osaa tarkastella omaa osaamistaan ja suhteuttaa sitä opetusalan asiantuntijuuteen 
  • on saanut valmiuksia soveltaa hankkimaansa tietoa omassa opinnäytteessään ja työelämässään

Lisätietoja

KiVi-laitoksen opiskelijat: Kontaktiopetukseen osallistuminen on suositeltava vaihtoehto. Kurssin voi suorittaa itseopiskelupakettina vastuuopettajan ohjeistuksen mukaisesti.

Esitietojen kuvaus

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetukseen osallistuminen on suositeltava vaihtoehto.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (80%) kurssille, oppimistehtävät
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kurssin voi suorittaa itseopiskelupakettina vastuuopettajan ohjeistuksen mukaisesti (kontaktiopetukseen osallistuminen on suositeltava vaihtoehto).
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (80%) kurssille, oppimistehtävät
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja oppimistehtävät.

Oppimateriaalit:

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen suoritus: aihetta käsittelevään aineistoon perehtyminen ja oppimistehtävät.

Oppimateriaalit:

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Opetus