SKIS410 Korpustutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla perehtydään sähköisillä aineistolla tehtävään tutkimukseen teoreettisesti, menetelmällisesti ja erityisesti käytännönläheisesti tekemällä pienoistutkimus käyttäen jotakin tutkimuskorpusta. Kurssilla tutustutaan erilaisiin korpuksiin ja niiden kokoamisperiaatteisiin sekä työkaluihin, joilla aineistoja voi analysoida. Pienoistutkimuksessa voi keskittyä esimerkiksi sanaston tai rakenteiden käyttöön, oppimiseen tai opettamiseen. Kurssilla voi aloittaa kandidaatin- ja maisterintutkielmassa tehtävä tutkimuksen suunnittelua.

Arviointiperusteet

Tutkimusprojektissa valmistuva raportti ja yhteinen sisällöntuotanto.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, mitä korpukset ovat ja miten niitä voidaan käyttää kielen ja diskurssien tutkimuksessa sekä kieltenopetuksessa ja -opiskelussa
  • ymmärtää, mitä tarkoittavat korpustutkimuksen peruskäsitteet, kuten konkordanssi, kollokaatio, lemma ja annotaatio
  • tuntee tärkeimpiä korpustutkimuksen tilastollisia käsitteitä, kuten otos, suhteellinen frekvenssi ja tilastollinen testaus
  • ymmärtää korpustutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja käsitteet
  • hallitsee joitakin korpustyökaluja ja keskeisimpien korpusmenetelmien soveltamisen tutkimukseen
  • ymmärtää, miten korpuksia koostetaan.

Oppimateriaalit

Jaetaan kurssilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tutkimusprojektissa valmistuva raportti ja yhteinen sisällöntuotanto.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tutkimusprojektissa valmistuva raportti ja yhteinen sisällöntuotanto.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, verkko-opetus, korpusanalyysit, pienoistutkimus, tutkimusraportti tai näiden yhdistelmät. 

Opetus