RFIA1001 Ranskankielinen työelämäviestintä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kieliasiantuntija-linjan opiskelijoille suunnattu kurssi, jossa harjoitellaan kirjallista ja suullista työelämäviestintää

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla opiskelijat valmistelevat ja tuottavat ryhmissä ohjeiden mukaisen kirjallisen materiaalin, jonka prosessin ja valmiin tuotteen esittelevät suullisesti. Kurssilla harjaannutaan toimimaan ryhmässä, ottamaan puheenvuoro suullisessa tilanteessa, puhuttelemaan muita kohteliaasti sekä ottamaan vastuu projektin etenemisestä ja toteutumisesta. Käsittelemme kurssilla myös omien vahvuuksien löytämistä sekä jännittämistä, osallisuutta ja turvallisuudentunnetta suullisissa vuorovaikutustilanteissa. 

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, suullinen ja kirjallinen lopputyö.  

Arviointiperusteet

Suullinen ja kirjallinen lopputyö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hahmottaa ranskankielisen tekstin ydinsisällön ja erottaa oleellisen tiedon suuresta informaatiomäärästä
  • osaa kirjoittaa ranskankielistä asiatekstiä
  • pystyy esiintymään yleisön edessä suullisesti ja osallistumaan keskusteluun tietyn aiheen ympärillä
  • osaa toimia ryhmässä, ottaa puheenvuoron, toimia puheenjohtajana ja johtaa ryhmätyötilannetta annetuissa aikaraameissa
  • hallitsee kielen rekisterin ja eri kohderyhmien merkitys viestinnässä 

Lisätietoja

Kieliasiantuntijaopiskelijoille suunnattu opintojakso.

Opintojakso on valinnainen opettajaopiskelijoille.

Oppimateriaalit

Opettajan tuottama oppimateriaali. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, suullinen ja kirjallinen lopputyö
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska

Opetus