RUOA1217 Ordförrådet i svenska (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ruotsin sanastoon eri perspektiiveistä: kotoperäisiin sanoihin, uudissanoihin, lainasanoihin, fraseologiaan ja sanontoihin. Kurssilla syvennytään erityisesti ruotsin kielen nykysanastoon. Käytännön osaaminen yhdistyy teoriaan sanasemantiikasta ja semanttisesta analyysistä. Opintojakso soveltuu niin opettajiksi aikoville kuin kieliasiantuntijoillekin. Työelämätaidoista kurssilla harjaantuu tiedon hankinta ja analysointi. 

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja siihen liittyvä kirjallinen tentti TAI kontaktiopetuksen yhteydessä annettavat kirjalliset oppimistehtävät. Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa e-tenttinä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

  • osaa käyttää semanttista terminologiaa ja hallitsee sanasemanttisen analyysin
  • tunnistaa ruotsin nykysanaston sanatyypit
  • osaa nimetä ruotsin eri tyylilajeissa esiintyvät semanttiset erityispiirteet sekä
  • tunnistaa ja osaa selittää suomenruotsin sanastolliset erot ja niiden perustan suhteessa ruotsinruotsiin.  

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Kirjallinen tentti  TAI kirjalliset oppimistehtävät. Oppimistehtävät ovat mahdollinen vaihtoehto vain kontaktiopetuksen yhteydessä. Arvo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta

2.-4. vuosi 

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Luento-opetuksessa luennoilla jaettava materiaali kurssikirjallisuuden lisäksi. Luentomateriaali perustuu kurssikirjallisuuteen, joten oppimateriaalin määrä ei ole opiskelijalle suurempi luentomuodossa. Kirjatentissä pelkkä kurssikirjallisuus. 

Kirjallisuus

  • L.-E. Edlund & B. Hene. (1992). Lånord i svenskan - om språkförändringar i tid och rum.
  • S. Sjöström. (2007). Semantisk förändring – hur ord får nya betydelser. Sivut 11 – 66 ja 99 – 173. (1. painos).
  • C. af Hällström-Reijonen. (2009). Finlandssvensk språkvård - en resursrik ideologi? Saatavilla: http://www.kotus.fi/files/1262/hallstrom_norm.pdf
  • A. Vogel. (2014). Laddade ord - Hur nya uttryck, som kategoriserar människor, tas in i svenskan. Saatavilla: http://www.su.se/polopoly_fs/1.230252.1427377435!/menu/standard/file/Vogel_Artikel_Laddade_ord_ur_Sprak_o_stil_NF24_tryck.pdf

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja siihen liittyvä kirjallinen tentti TAI kontaktiopetuksen yhteydessä annettavat kirjalliset oppimistehtävät. Suositus ajoituksesta: 4.-5. vuosi
Arviointiperusteet:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
E-tentti. Suositus ajoituksesta: 4.-5. vuosi
Arviointiperusteet:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvä kirjallinen tentti TAI kontaktiopetuksen yhteydessä annettavat kirjalliset oppimistehtävät.

Oppimateriaalit:

Luento-opetuksessa luennoilla jaettava materiaali kurssikirjallisuuden lisäksi. Luentomateriaali perustuu kurssikirjallisuuteen, joten oppimateriaalin määrä ei ole opiskelijalle suurempi luentomuodossa. 

Kirjallisuus:
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

E-tentti

Oppimateriaalit:

Kirjatentissä pelkkä kurssikirjallisuus

Kirjallisuus:

Opetus