EKIPER Englannin kielen perusopinnot (25+ op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Englannin kielen perusopinnoissa opiskelija tutustuu kielen käyttöön, rakenteisiin ja sen kehitykseen globaalina kielenä sekä oppii viestimään sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti.

Osaamistavoitteet

Englannin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

• tuntee kielitieteen peruskäsitteitä, keskeisiä teorioita ja sovellusalueita

• osaa viestiä sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti englannin kielellä eri tilanteissa sekä tuntee akateemisen kirjoittamisen prosessin ja konventiot

• tuntee englannin kielen rakenteet, osaa analysoida niitä erilaisissa teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa

• tunnistaa tekstien, lukemisen, kirjoittamisen ja suullisten vuorovaikutustilanteiden erityispiirteitä

• tuntee englanninkielisen maailman kulttuuria ja historiaa; osaa yhdistää tietoa näistä nyky- yhteiskunnan ilmiöiden tarkasteluun

• tunnistaa englannin kielen kehitysvaiheet ja osaa tarkastella nyky-englannin vaihtelua


Rakenne

Valitse kaikki (25 op)