RUOP202 Skriv- och textkompetens (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tutustutaan eri tekstityyleihin ja tuotetaan omia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia kirjallisia viestintätaitoja, tietoteknisiä taitoja, ryhmätyötaitoja ja palautteen antamisen taitoja.


Suoritustavat

Kontaktiopetus (läsnäolovaatimus 80 %) ja oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa tunnistaa eri tyylilajeihin kuuluvia tekstejä
  • osaa käyttää erilaisia apuvälineitä kirjoittamisessa (esim. sanakirjoja, käsikirjoja ja internetiä) 
  • hallitsee hyvin peruskieliopin, sanaston ja tekstin jäsennyksen
  • osaa referoida toisten kirjoittamia tekstejä, antaa palautetta ja käyttää eri argumentointitapoja ja perusteluja kirjoittaessaan
  • osaa soveltaa oppimaansa kirjoittaessaan erityyppisiä tekstejä.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi, joka perustuu osaamistavoitteisiin sekä oppimistehtävät. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.


Suositus ajoituksesta

1. vuosi.

Oppimateriaalit

Kurssilla jaettava materiaali 

Kirjallisuus

  • U. Fiilin & K. Hakala. (2011). Fullträff igen, Ruotsin kielioppi aikuisille.
  • C. Garlén & G. Sundberg. (2008). Handbok i svenska som andraspråk.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus (läsnäolovaatimus 80 %) ja oppimistehtävät.
Arviointiperusteet:
Jatkuva arviointi, joka perustuu osaamistavoitteisiin sekä oppimistehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Jatkuva arviointi, joka perustuu osaamistavoitteisiin.
Suorituskieli:
ruotsi
Oppimateriaalit:

Kurssilla jaettava materiaali.

Kirjallisuus:
  • U. Fiilin & K. Hakala. (2011). Fullträff igen, Ruotsin kielioppi aikuisille.
  • C. Garlén & G. Sundberg. (2008). Handbok i svenska som andraspråk. Språkrådet. (2017). Svenska skrivregler.

Opetus