MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tutustutaan diskurssintutkimuksen keskeisiin lähtökohtiin, kysymyksenasetteluihin ja käsitteisiin luentojen, analyysiharjoitusten ja itsenäisten oppimistehtävien avulla.

Suoritustavat

Suositeltava suoritustapa: kontaktiopetus, itsenäiset oppimistehtävät, kotitentti. Itsenäinen suoritus: itseopiskelupaketti.

Arviointiperusteet

Tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tarkastella ja analysoida kieltä sosiaalisena ja yhteiskunnallisena toimintana
  • ymmärtää diskurssintutkimuksen peruslähtökohdat sekä tuntee keskeistä peruskirjallisuutta
  • tietää diskurssintutkimuksen keskeiset peruskäsitteet ja osaa hyödyntää käsitteitä analyysitehtävissä
  • osaa hakea lisätietoa diskurssintutkimuksesta ja soveltaa sitä omissa opinnäytteissään
  • ymmärtää diskurssitaidot osana opiskelu- ja työelämätaitoja ja motivoituu harjoittelemaan niitä

Lisätietoja

Opintojakson voi suorittaa myös itseopiskelupakettina. Monialainen kieliasiantuntija -kandidaattiohjelman opiskelijoille osallistuminen kontaktiopetukseen on suositeltava vaihtoehto; itseopiskelupaketti on suositeltava sivuaineopiskelijoille tai esimerkiksi tutkinto-ohjelman vaihtajille.

Esitietojen kuvaus

Monialaisen kieliasiantuntijaohjelman opiskelijat:
* MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta
* MONP1001 Kriittinen ajattelu ja tiedontuotta-minen

Monialaiseksi kieliasiantuntijaksi tähtäävät opiskelijat, jotka ovat aloittaneet ennen vuotta 2017:
* KLSP007 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta

Äidinkielen ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman opiskelijoilta yllä olevia kursseja ei vaadita pohjatietoina.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, kurssikirja. Itseopiskelupaketissa lisäksi erikseen sovittava lisälukemisto.

Kirjallisuus

  • Pietikäinen, Sari & Mäntynen, Anne, Uusi kurssi kohti diskurssia, Vastapaino 2019; ISBN: 978-951-768-243-5

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus