SAXP1115 Suullinen ja kirjallinen viestintä II (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Jatkumoa opintojaksolle SAXP014 Kielitaito I. Opintojaksolla kehitetään edelleen kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia. Lisäksi tavoitellaan asiantuntijatyössä vaadittavaa teoreettista ja käytännön osaamista saksan kielen standardiääntämyksen osalta. Tutustutaan saksan kielen äänteisiin ja äänneyhdistelmiin, sana- ja lausepainoon, lausefoneettisiin ilmiöihin ja fonostilistiikkaan sekä sovelletaan opittua oman ääntämisen kehittämiseen ja puheen sujuvuuteen.

Opiskelutapoihin sisältyy mm. eri tekstilajien lukemista ja kirjoittamista, luentoja sekä sanasto-, kielioppi-, keskustelu- ja ääntämisharjoituksia. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä, suulliset ja kirjalliset tehtävät.

Suoritustavat

Opintojakso koostuu kahdesta osasuorituksesta: 1) fonetiikan luennoista ja ääntämisharjoituksista 2 op sekä 2) viestintätaitojen kontaktiopetuksesta 3 op. Fonetiikan ja ääntämisharjoitusten osuuden voi suorittaa itsenäisesti tenttimällä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa viestiä (sekä suullisesti että kirjallisesti) kohdekulttuurille ominaisella tavalla tavanomaisissa muodollisemmissakin tilanteissa
  • tuntee tekstilajeja ja osaa ilmaista itseään kirjallisesti tekstilajin edellyttämällä tavalla
  • osaa kehittää kielitaitoaan itsenäisesti kehittymistarpeidensa kannalta tarkoituksenmukaisin keinoin
  • tuntee ääntöväylän eri osat ja niiden funktiot puheäänteiden tuottamisessa 
  • tuntee saksan kielen oikeinkirjoitusjärjestelmän ja äännejärjestelmän välisen suhteen
  • tuntee sana-, lause- ja tekstitason ääntämyksen perusteet ja osaa soveltaa tietojaan ääntämisessään 
  • osaa arvioida omaa ääntämistään ja korjata sitä.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 % ). Osa 1:ssä lisäksi oppimistehtävät, ääntämisosaamisen jatkuva arviointi sekä suullinen esitelmä. Itsenäisessä suoritustavassa arvioidaan suullinen ääntämiskoe ja kirjallinen tentti. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset kuvataan opintojakson oppimisympäristössä.

Suositus ajoituksesta

1. lukuvuosi.


Esitietojen kuvaus

Poikkeukset vain perustelluista syistä.

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Kurssivihko

Kirjallisuus

  • 951-8905-87-8 HALL/NATUNEN/FUCHS/FREIHOFF (2005), Deutsche Aussprachelehre, s. 5-143, 173–195.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus. Toteutus koostuu kahdesta osasuorituksesta: 1) fonetiikan luennoista ja ääntämisharjoituksista 2 op sekä 2) viestintätaitojen kontaktiopetuksesta 3 op.
Arviointiperusteet:
Osa 1 (fonetiikka): Oppimistehtävät, ääntämisosaamisen jatkuva arviointi ja suullinen esitelmä. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset kuvataan opintojakson osien oppimisympäristöissä. Osa 2 (viestintätaitojen kontaktiopetus): Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, väh 80%.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Toteutus koostuu kahdesta osasuorituksesta: 1) fonetiikan tentistä 2 op sekä 2) viestintätaitojen kontaktiopetuksesta 3 op.
Arviointiperusteet:
Osa 1:n (fonetiikka) itsenäinen suoritustapa: Suullinen ääntämiskoe ja kirjallinen tentti. Osa 2 (viestintätaitojen kontaktiopetus): Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, väh 80%.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Fonetiikka (luennot ja ääntämisharjoitukset): Kontaktiopetus (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät, ääntämisosaamisen jatkuva arviointi ja suullinen esitelmä, Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset kuvataan opintojakson oppimisympäristössä.
Suorituskieli:
saksa
Oppimateriaalit:

Kurssivihko

Kirjallisuus:
  • 951-8905-87-8 HALL/NATUNEN/FUCHS/FREIHOFF (2005), Deutsche Aussprachelehre, s. 5-143, 173–195.

Opetus

x
x

Viestintätaidot: Kontaktiopetus (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, väh 80%.
Suorituskieli:
saksa

Opetus

x

Fonetiikka: Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Suullinen ääntämiskoe ja kirjallinen tentti.
Suorituskieli:
saksa
Kirjallisuus:
  • 951-8905-87-8 HALL/NATUNEN/FUCHS/FREIHOFF (2005), Deutsche Aussprachelehre, s. 5-143, 173–195.

Opetus