VENA203 Tieteellinen viestintä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö: Kurssilla opiskelija perehtyy venäläisen tieteellisen diskurssin erityispiirteisiin (konventioihin ja muotoihin) ja vahvistaa kielen muotojen hallintaa. Kurssin aikana opiskelija oppii kirjoittamaan tutkimuskirjallisuuteen pohjautuvan referaatin, laatimaan tutkimussuunnitelman sekä esitelmän ja raportoimaan omasta tutkimuksestaan. Lisäksi harjoitellaan tiedonhankinta-, viestintä- ja raportointitaitoja, tietoteknisiä ja ryhmätyötaitoja sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. 

Suoritustavat: Ryhmätyöt, itsenäinen opiskelu ja suullinen esitelmä.  

Huom! Sivuaineopiskelijalla erillinen suoritus (esim. tutkielman tiivistelmä tai kirjallisuuskatsaus venäjäksi), josta sovitaan kurssin vastuuopettajan kanssa. 

Arvosteluasteikko: 0 – 5.  

Arviointiperusteet: Kurssin arvosana koostuu seuraavien osa-alueiden arvosanoista. 

  1. Kurssiin sisältyvät tehtävät: kotitehtävät, tutkimussuunnitelma ja esitys (30%)  

  1. Referaatti (1000-1200  s.) (35%)  

  1. Kurssin aikana kirjoitettava lyhyt tieteellinen teksti (700  s.) (35%).  

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

  • hallitsee tieteellisen työskentelyn periaatteet (tieteenfilosofiset, eettiset yms.) 

  • pystyy arvioimaan argumentaation pätevyyttä, hän osaa lukea vaikeitakin tieteellisiä tekstejä ja etsiä niistä olennaisen informaation 

  • Pystyy tarkastelemaan kriittisesti itsensä ja toisten tuottamia tieteellisiä tekstejä 

  • pystyy laatimaan venäjäksi mm. tieteellisiä referaatteja sekä 

  • osaa raportoida niistä suullisesti.  

Lisätietoja

Suoritetaan kandidaattiseminaarin yhteydessä.

Oppimateriaalit

Opettajan määräämä materiaali Moodle-tilassa.

Kirjallisuus

  • Короткина И. Академическое письмо : процесс, продукт и практика : учебное пособие для вузов. Москва, Юрайт. 2016

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen, johon sisältyy ryhmätyöt, itsenäinen opiskelu ja suullinen esitelmä.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Sivuaineopiskelijalla erillinen suoritus (esim. tutkielman tiivistelmä tai kirjallisuuskatsaus venäjäksi), josta sovitaan kurssin vastuuopettajan kanssa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Ei julkaistua opetusta