RUOA1201 Kommunikation i arbetslivet (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tuotetaan erityyppisiä työelämään liittyviä multimodaalisia tekstejä, perehdytään tarkemmin erilaisten tekstityyppien ja genrejen ominaispiirteisiin sekä analysoidaan tekstejä ja vuorovaikutusta pragmatiikan käsitteitä käyttäen. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja, tietoteknisiä taitoja, ryhmätyötaitoja ja palautteen antamisen taitoja.


Suoritustavat

Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset oppimistehtävät

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

  • tuntee erilaisia multimodaalisia tekstilajeja
  • osaa analysoida tekstejä ja vuorovaikutusta pragmatiikan käsitteitä käyttäen
  • osaa käyttää erilaisia apuvälineitä sekä soveltaa oppimaansa tuottaessaan työelämässä tarvittavia erityyppisiä multimodaalisia tekstejä ja
  • hallitsee hyvin kieliopin, sanaston ja tekstin jäsennyksen.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 70 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien suullisten ja kirjallisten tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Esitietojen kuvaus

RUOP202 Skriv- och textkompetens

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Kurssilla jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus soveltuvin osin opettajan ohjeiden mukaan.

Kirjallisuus

  • Språkrådet, j. & Karlsson, O. (2017). Svenska skrivregler (4. uppl.). Stockholm: Liber.
  • B. Ehrenberg-Sundin, K. Lundin, Å. Wedin & M. Westman. (2014). Att skriva bättre i jobbet.
  • C. Garlén & G. Sundberg. (2008). Handbok i svenska som andraspråk.
  • Tandefelt, M. et al. (2017). Språk i skola och samhälle. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland. https://www.sls.fi/sv/utgivning/sprak-i-skola-och-samhalle

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset oppimistehtävät
Arviointiperusteet:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 70 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien suullisten ja kirjallisten tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 70 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien suullisten ja kirjallisten tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset oppimistehtävät

Oppimateriaalit:

Kurssilla jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus soveltuvin osin opettajan ohjeiden mukaan.

Kirjallisuus:

Opetus