SAXA1033 Korpusanalyysin perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso tarjoaa välineitä elinikäiseen oppimiseen ja asiantuntijuuden jatkuvaan omaehtoiseen kehittämiseen. Opintojaksolla harjaantuvat erityisesti tiedon tuottamisen taidot, kriittisen ajattelun taidot, analyysitaidot ja ongelmanratkaisutaidot.

Suoritustavat

Opintojakso järjestetään kontaktiopetuksena. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen (väh. 80 %), itsenäinen työskentely, oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa ratkaista saksan kieleen liittyviä kielellisiä ongelmia korpusanalyysin avulla
  • on omaksunut kriittisen suhtautumisen tietoon
  • tuntee kielellisen tiedon tuottamisen prosesseja ja niihin liittyviä haasteita
  • osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen korpusanalyysiin pohjaavan tutkimustehtävän ja laatia sen pohjalta tieteellisen kirjoittamisen käytänteitä noudattelevan tutkimusraportin

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Osaamista arvioidaan osaamistavoitekohtaisten oppimistehtävien pohjalta. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset ja arvosanakohtaiset arviointikriteerit on kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.

Suositus ajoituksesta

Perusopintojen päätteeksi.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, itsenäinen työskentely, oppimistehtävät.
Arviointiperusteet:
Osaamista arvioidaan osaamistavoitekohtaisten oppimistehtävien pohjalta. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset ja arvosanakohtaiset arviointikriteerit on kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osaamista arvioidaan osaamistavoitekohtaisten oppimistehtävien pohjalta. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset ja arvosanakohtaiset arviointikriteerit on kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, itsenäinen työskentely, oppimistehtävät

.

Opetus