RUOS217 Svenska språkets historia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kieli on aina historiallista, ja siksi kielen ja sen ilmiöiden historiallisuuden ja ajallisen monikerroksisuuden tiedostaminen ja ymmärtäminen on tärkeää kaikille kielen ammattilaisille. Kurssilla tehdään aikamatka ruotsin kieleen ja perehdytään sen kehitykseen viikinkiajan riimuista 2000-luvun digitaalisiin ihmistieteisiin. Kielen vaihtelua ja muutosta tarkastellaan kielen eri tasoilla uusimman tutkimuksen valossa osana laajempaa historiallista ja yhteiskunnallista kehitystä. Opiskelija tutustuu monipuolisesti eri aikakausien teksteihin ja analysoi niitä kulttuurihistoriallisessa kontekstissaan ja syventää näin tietämystään siitä kielellisestä kehityksestä, josta ruotsi on aikojen saatossa rakentunut.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja tentti TAI essee TAI suullinen tentti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

 • tuntee ruotsin kielen historiallisen kehityksen pääpiirteet riimuruotsista nykyruotsiin osana laajempaa kulttuurihistoriallista kontekstia, 
 • on syventänyt ymmärrystään kielestä historiassa ja historiasta kielessä, 
 • hänellä on käsitys ajankohtaisesta kielihistoriallisesta tutkimuksesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä 
 • hän on tietoinen keskeisimmistä kielihistoriallisista teksteistä, apuvälineistä ja digitaalisista resursseista.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Arvosteluasteikko 0-5. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta

3.-5. vuosi.

Esitietojen kuvaus

Perusopinnot ja/tai aineopinnot.

Pakolliset esitiedot

Suositellut esitiedot

Kirjallisuus

 • H. Lönnroth. (2016). Filologi i Facebooks tidevarv - vad, hur och varför? Teoksessa D. Andersson ym. (toim.) Historia och språkhistoria. Umeå: Umeå universitet. URN: urn:nbn:se:umu:diva-121383
 • L. Moberg (toim.). (2013). Svenskan i tusen år. Glimtar ur svenska språkets utveckling. (2. painos). Lund: Studentlitteratur.
 • G. Pettersson. (2005). Svenska språket under sjuhundra år. (2. painos). Lund: Studentlitteratur.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen ja tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Ota yhteyttä kurssin opettajaan ja sovi esseen aiheesta, kirjallisuudesta sekä aikataulusta.
Arviointiperusteet:
Esseet. Esitellään tarkemmin itsenäisestä suorituksesta sovittaessa.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Sovi suullisen tentin ajankohdasta opettajan kanssa.
Arviointiperusteet:
Suoriutuminen suullisessa tentissä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen ja tenttisuoriutuminen.
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja tentti.

Kirjallisuus:
 • H. Lönnroth. (2016). Filologi i Facebooks tidevarv - vad, hur och varför? Teoksessa D. Andersson ym. (toim.) Historia och språkhistoria. Umeå: Umeå universitet. URN: urn:nbn:se:umu:diva-121383
 • L. Moberg (toim.). (2013). Svenskan i tusen år. Glimtar ur svenska språkets utveckling. (2. painos). Lund: Studentlitteratur.
 • G. Pettersson. (2005). Svenska språket under sjuhundra år. (2. painos). Lund: Studentlitteratur.

Opetus

x

Itsenäinen suoritustapa: essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Essee
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Itsenäinen työskentely

Kirjallisuus:
 • H. Lönnroth. (2016). Filologi i Facebooks tidevarv - vad, hur och varför? Teoksessa D. Andersson ym. (toim.) Historia och språkhistoria. Umeå: Umeå universitet. URN: urn:nbn:se:umu:diva-121383
 • L. Moberg (toim.). (2013). Svenskan i tusen år. Glimtar ur svenska språkets utveckling. (2. painos). Lund: Studentlitteratur.
 • G. Pettersson. (2005). Svenska språket under sjuhundra år. (2. painos). Lund: Studentlitteratur.

Opetus

x
Julkaisematon arviointikohde