RUOAINERI Ruotsin kielen aineopinnot valinnaisina opintoina (35+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Aineopinnoissa syvennetään ja laajennetaan viestintäosaamista, erityisesti akateemisia tekstitaitoja ja työelämässä tarvittavia ruotsin kielen suullisia ja kirjallisia taitoja. Erityistä huomiota kiinnitetään kielelliseen vaihteluun ja muutokseen, viestinnälliseen tarkoituksenmukaisuuteen sekä multimodaalisuuteen. Aineopinnoissa paneudutaan pohjoismaisen kielialueen kulttuureihin ja yhteiskuntiin sekä opitaan tiedonhankinnan, tiedon tuottamisen ja tutkimuksen teon taitoja.

Osaamistavoitteet

Ruotsin kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija

- osaa käyttää ruotsin kieltä sujuvasti erilaisissa viestintätilanteissa

- tuntee pohjoismaisten kielten sekä pohjoismaisen kirjallisuuden ja kulttuurin erityispiirteitä ja osaa soveltaa näitä tietoja työelämän tarpeiden mukaan

- osaa hyödyntää monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia apuvälineitä ja tiedonlähteitä kieliasiantuntijuutensa tukena

- tuntee oman alansa keskeiset käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät

- on kehittänyt tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiuksiaan, joita ovat itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely ja uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen

- osaa jäsentää, kehittää, arvioida ja dokumentoida omaa osaamistaan suhteessa uratavoitteisiinsa.

Lisätietoja

Ruotsin kielen asiantuntijoita tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessakin. Pohjoismaiden välillä on vilkasta taloudellista ja kulttuurista vuorovaikutusta ja yhteistyötä, jolloin ruotsin kielen tarve suomalaisissa yrityksissä ja organisaatioissa on merkittävä. Suomen valtion virallinen kaksikielisyys edellyttää ruotsin kielen osaamista tietyissä ammateissa, joten ruotsin kielen hyvä hallinta voi olla eduksi esim. julkisen sektorin virkoihin haettaessa. Myös ruotsin kielen opetus- ja koulutustehtäviin valmistuneille on kysyntää työmarkkinoilla. Vähintään 60 opintopisteen laajuiset ruotsin kielen perus- ja aineopinnot, maisterintutkinto ja pedagogiset opinnot pätevöittävät opettamaan ruotsia peruskoulussa (v. 2016 alkaen myös alakoulussa). Lukiossa vaaditaan lisäksi, että suoritettuna on yhden lukiossa opetettavan aineen syventävät opinnot. Myös aikuiskoulutuksen kentälle tarvitaan ruotsin opettajia ja kouluttajia.

Rakenne

Valitse kaikki (35+ op)