RUOA1203 Språkriktighet i modern svenska (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään ruotsin kielen rakenteisiin ja rakenteiden käyttöön erityisesti kirjallisessa, jossain määrin myös suullisessa kommunikaatiossa. Rakenteiden käytön hyvä tuntemus ja hallinta on edellytys niin kielen opettamisessa kuin työelämän vuorovaikutustaitojen omaksumisessakin.

Suoritustavat 

Osallistuminen opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %) ja opetukseen liittyvä tentti TAI kirjatentti.  

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

 • on perehtynyt ruotsin ja suomen keskeisimpiin morfologisiin, syntaktisiin ja semanttisiin eroihin,
 • osaa selittää ruotsin ja suomen kieliopin ilmiöitä ruotsiksi
 • pystyy ratkaisemaan ja keskustelemaan perustellusti siitä, onko jokin rakenne kieliopillinen vai ei sekä
 • tunnistaa eri kielenkäyttötilanteiden vaatimukset kielen rakenteille ja oikeakielisyydelle.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Kontaktiopetukseen perustuva kirjallinen tenttisuoritus tai opetukseen liittyvät oppimistehtävät. Kurssin voi suorittaa myös pelkkänä kirjatenttinä. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta

2. vuosi.

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Luento-opetuksessa luennoilla jaettava materiaali kurssikirjallisuuden lisäksi. Luentomateriaali perustuu kurssikirjallisuuteen, joten oppimateriaalin määrä ei ole opiskelijalle suurempi luentomuodossa. Kirjatentissä pelkkä kurssikirjallisuus. 

Kirjallisuus

 • Språkrådet. (2016). Språkriktighetsboken. (2. painos).
 • M. Bolander. (2005). Funktionell svensk grammatik. (2. painos).
 • T. G. Hultman. (2003). Svenska Akademiens språklära.
 • Språkrådet. (2017). Svenska skrivregler.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %) ja opetukseen liittyvä tenttii. Suositus ajoituksesta: 2. vuosi.
Arviointiperusteet:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjatentti. Suositus ajoituksesta: 2. vuosi.
Arviointiperusteet:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Osallistuminen opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %) ja opetukseen liittyvä tentti 

Oppimateriaalit:

Luento-opetuksessa luennoilla jaettava materiaali kurssikirjallisuuden lisäksi. Luentomateriaali perustuu kurssikirjallisuuteen, joten oppimateriaalin määrä ei ole opiskelijalle suurempi luentomuodossa. 

Kirjallisuus:
 • Språkrådet. (2016). Språkriktighetsboken. (2. painos).
 • Bolander, M. (2005). Funktionell svensk grammatik. (2. painos).
 • T. G. Hultman. (2003). Svenska Akademiens språklära.
 • Språkrådet. (2017). Svenska skrivregler.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Kirjatentti

Oppimateriaalit:

Kirjatentissä pelkkä kurssikirjallisuus. 

Kirjallisuus:
 • Språkrådet. (2016). Språkriktighetsboken. (2. painos).
 • Bolander, M. (2005). Funktionell svensk grammatik. (2. painos).
 • T. G. Hultman. (2003). Svenska Akademiens språklära.
 • Språkrådet. (2017). Svenska skrivregler.

Opetus