RUOA2208 Teori och praktik inom andraspråksinlärning (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään toisen ja vieraan kielen oppimiseen liittyvään tutkimukseen ja siihen liittyviin perustavanlaatuisiin teoreettisiin käsitteisiin sekä teorioihin. Kurssilla harjoitellaan lisäksi toisen kielen oppimiseen liittyvän teorian soveltamista käytäntöön ja harjoitellaan opetustaitoja ja opetusviestintää sekä reflektoidaan omaa toimintaa. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia suullisia vuorovaikutustaitoja, esiintymistaitoa, tietoteknisiä taitoja, palautteen antamisen taitoa sekä sosiaalisia ja ryhmätyötaitoja.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, suulliset esitelmät ja harjoitukset ryhmässä, kouluvierailu, tentti/oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • on tutustunut toisen kielen oppimiseen liittyvään tutkimukseen ja ymmärtää ja osaa selittää siihen liittyvät perustavanlaatuiset teoreettiset käsitteet
  • osaa soveltaa oppimaansa teoriaa ja tietoja käytäntöön
  • osaa kommunikoida sujuvasti ruotsiksi
  • osaa aktivoida muita sekä yleisluontoisissa että ammattiin liittyvissä puhetilanteissa
  • osaa ääntää ruotsia hyvin ja käyttää kieltä luontevasti sekä 
  • hallitsee opetusviestinnän perusteet.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien suullisten ja kirjallisten tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä. 

Suositus ajoituksesta

2. vuosi, ennen pedagogisten perusopintojen harjoittelujaksoa.

Esitietojen kuvaus

RUOP201 Uttal och samtal sekä ruotsin kielen perusopinnot pääosin suoritettu.

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Kurssin oppimisympäristön materiaali ja/tai opetuksen yhteydessä jaettu materiaali sekä kurssikirjallisuus 

Kirjallisuus

  • U. Tornberg. (2005). Språkdidaktik (3. uppl.). Stockholm: Gleerup.
  • N. Abrahamsson. (2009). Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur.
  • V. Blomström & C. Persson. (2014). Muntlig interaktion i akademiska sammanhang (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, suulliset esitelmät ja harjoitukset ryhmässä, kouluvierailu, tentti/oppimistehtävät
Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet: Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien suullisten ja kirjallisten tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus