SKIA3003 Tekstien ja tekstilajien tutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa perehdytään kielitieteellisen tekstien ja tekstilajien tutkimuksen lähtökohtiin ja keskeisiin käsitteisiin, joita erityisesti suomen kielen tutkimuksessa on hyödynnetty. Tarkastellaan sekä kirjoitettuja, puhuttuja että multimodaalisia tekstejä ja pohditaan kielen ja muiden semioottisten resurssien suhdetta. Opintojaksossa luetaan tutkimusalaa käsittelevää tieteellistä kirjallisuutta ja tehdään harjoituksia, joissa muun muassa pohditaan keskeisiä käsitteitä ja analysoidaan erityyppisiä tekstiaineistoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • eritellä kielitieteellisen tekstien tutkimuksen lähtökohtia
  • tunnistaa, että tekstit ovat usein multimodaalisia ja pohtia, miten niiden multimodaalisuus tulee ottaa analyysissa huomioon
  • tarkastella tekstejä suhteessa niiden tilanne- ja kulttuurisidonnaiseen luonteeseen
  • selittää, millä tavoin tekstejä voidaan tarkastella lajien ja lajiutumisen näkökulmasta
  • tarkastella tekstejä ja tekstilajeja niiden päämäärän, rakenteen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta
  • määritellä keskeisiä tekstien tutkimukseen liittyviä käsitteitä ja soveltaa niitä analysoidessaan erityyppisiä tekstejä
  • arvioida, millä tavoin tekstien ja tekstilajien tutkimusta voi hyödyntää työelämässä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 50 %) ja kirjalliset tehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 50 %) ja kirjalliset tehtävät.
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Suorituskieli:
suomi

Opetus