RFIPER Romaanisen filologian perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Ku­vaus

Romaanisen filologian perusopinnoissa opiskellaan kielen käytön, vaihtelun ja muutoksen perusilmiöitä sekä kehitetään kieli-, teksti- ja diskurssitaitoja.  Perusopinnoissa kaikki kurssit ovat pakollisia.

Osaamistavoitteet

Romaanisen filologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija

- hallitsee pääpiirteittäin sekä opettajan että monialaisen kieliasiantuntijan työssä keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön

-pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti työ- ja arkielämän tilanteissa ranskan kielellä

- tuntee ranskankielistä kirjallisuutta ja kulttuuria

- hallitsee pääpiirteittäin keskeiset työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä tieto- ja viestintätekniikan taitoja

- tiedostaa kieliasiantuntijan tai opettajan työhön liittyvän eettisen vastuun

- arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä sekä opettajan että kieliasiantuntijan työtehtävissä

- tuntee pääpiirteittäin kielentutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja periaatteita

- ymmärtää asiantuntijuutensa monitieteisyyden

- osaa toimia rakentavasti ryhmän jäsenenä ja on alkanut tutustua projektityöskentelyn periaatteisiin

- hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti

- tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis jatkuvasti kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan

- tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia  

Esitietojen kuvaus

Lukion B3 vastaavaa ranskan taito (taso B1)  

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)