RFIP036 Ranskalainen kulttuuri (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Luentosarja, jolla tutustutaan ranskalaiseen nyky-yhteiskuntaan, maantieteeseen, kulttuuriin ja taide-elämään sekä poliittiseen ja sosiaaliseen elämään ja historiaan.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, esitelmän pitäminen ja tentti tai kirjatentti. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee käsitteen kulttuuri erilaiset merkitykset ja ulottuvuudet

  • hallitsee perustiedot Ranska ja sen yhteiskunnasta

  • osaa vertailla niitä suomalaiseen yhteiskuntaan eri näkökulmista, tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä

  • on kehittänyt esiintymis- ja vuorovaikutustaitojaan

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kyky tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti

  • kriittinen medialukutaito

  • kyky informaatiotulvassa työskentelyyn

  • joustavuus ja sopeutuvuus 

Oppimateriaalit

Opettajan tuottama oppimateriaali. Myös kurssikirjallisuus opettajan ohjeiden mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suoritus kontaktiopetuksena.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, esitelmä sekä tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjatenttisuoritus.
Arviointiperusteet:
Kirjatentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska

Opetus