LATP001 Latina 1 (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tutustutaan osaan latinan perus­kieliopista ja ‑sanastosta yksinkertaistettujen tekstien pohjalta. Harjoituskurssi, johon sisältyy pakollisia harjoituksia Moodlessa, ja kertauskuulustelu.

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen, Moodlen pakollisten harjoitusten ja kertauskuulustelun suorittaminen.

Arviointiperusteet

Tentti.

Osaamistavoitteet

Kurssilla kehitetään eurooppalaisen kulttuurin ja aatehistorian sekä eurooppalaisten, erityisesti latinan ja romaanisten kielten rakenteen ja sanaston tuntemusta. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa ääntää latinaa klassisen latinan mukaisesti,
  • kykenee apuvälineiden avulla (sanasto, kielioppi) kääntämään hyvin yksinkertaista latinankielistä tekstiä suomeksi,
  • tunnistaa ja pystyy muodostamaan latinan yleisiä kieliopillisia rakenteita: esim. substantiivien, adjektiivien ja relatiivipronominin taivutus, aktiivin preesens / imperfekti / perfekti, imperatiivi, passiivin perfekti, partisiipin preesens ja perfekti,
  • osaa selittää, miksi sana on lauseessa tietyssä muodossa (lauseenjäsennys, joitakin sijamuotojen erityiskäyttöjä),
  • tunnistaa antiikin kulttuuriviitteitä.  

Lisätietoja

Huom. Latina 1 -kurssin tai vastaavan oppimäärän suorittaminen on edellytyksenä Latina 2 -kurssille osallistumiselle.

Esitietojen kuvaus

Koulussa latinaa lukeneet (tai muuten vastaavat tiedot hankkineet) voivat saada vapautuksen Latina 1 ‑kurssista.

Oppimateriaalit

Kurssimoniste Latina 1.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Harjoitusluentoihin osallistuminen ja tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus