SAXA1042 Saksankielinen mediamaisema (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään saksankielisten maiden mediatilanteeseen, eri medioiden erityispiirteisiin, funktioihin ja asemaan yhteiskunnassa. Pääpaino on sanoma- ja aikakauslehdissä, mutta näkökulmaa laajennetaan myös muiden mediagenrejen suuntaan. Opintojakson ote on analyyttinen ja kriittinen; sen on tarkoitus tarjota eväitä sekä opinnäytetöiden laadintaan ja kielenoppimiseen että tulevaa työelämää varten.

Työskentely opintojaksolla koostuu kontaktiopetuksesta, itsenäisesti ja pareittain tehtävistä pienehköistä kirjallisista ja suullisista tehtävistä sekä itsenäisestä kirjallisesta lopputyöstä.

Suoritustavat

Opintojakso järjestetään kontaktiopetuksena. Itsenäisen suorituksen mahdollisuudesta neuvoteltava erikseen opintojakson vastuuopettajan kanssa.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee saksankielisen mediamaiseman ja ymmärtää median monitahoisena systeeminä
  • tuntee median kulttuurisen, yhteiskunnallisen ja poliittisen funktion 
  • omaa välineitä eri mediagenrejen analyyttiseen ja kriittiseen tarkasteluun
  • osaa hyödyntää mediaa tiedontuotannon lähteenä
  • osaa hyödyntää eri medioita osana opiskeluaan saksan kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi
  •  ymmärtää mediatuotantoon ja medioiden hyödyntämiseen liittyvät eettiset kysymykset.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät kurssin kuluessa sekä kirjallinen lopputyö. Arvosanakohtaiset arviointiperusteet on kuvattu kirjallisesti kurssin oppimisympäristössä.

Oppimateriaalit

Julkaistaan opintojakson oppimisympäristössä

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojaksolla työskentely koostuu kontaktiopetuksesta, itsenäisesti ja pareittain tehtävistä pienehköistä kirjallisista ja suullisista tehtävistä sekä itsenäisestä kirjallisesta lopputyöstä.
Arviointiperusteet:
Säännöllinen osallistuminen opetukseen, kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät opintojakson kuluessa sekä kirjallinen lopputyö.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Säännöllinen osallistuminen opetukseen, kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät opintojakson kuluessa sekä kirjallinen lopputyö.
Suorituskieli:
saksa
Työskentelytavat:

Opintojaksolla työskentely koostuu kontaktiopetuksesta, itsenäisesti ja pareittain tehtävistä pienehköistä kirjallisista ja suullisista tehtävistä sekä itsenäisestä kirjallisesta lopputyöstä.

Oppimateriaalit:

Oppimisympäristössä

Opetus