SAXP018 Kielitieteen kenttää ja käsitteitä (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kielitieteen osa-alueisiin, peruskäsitteisiin ja ilmiöihin saksan kielen kuvauksen näkökulmasta.

Suoritustavat

Opintojakso järjestetään kontaktiopetuksena. Itsenäisestä suoritustavasta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Opintojakson aikana opiskelija työstää portfolion oppimistehtävistään.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielitiedon merkityksen kieliasiantuntijuuden rakentumisessa
  • tuntee kielitieteen kenttää ja kielen kuvauksen eri tasoja
  • osaa määritellä kielentutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä, liittää ne laajempaan kontekstiin ja soveltaa niitä autenttisen kieliaineksen empiirisessä analyysissä
  • tuntee saksan kielen kuvauksen kannalta keskeisiä tiedonlähteitä ja osaa hyödyntää näitä asiantuntijuutensa tukena
  • on tottunut havainnoimaan kielenkäyttöä, tuottamaan ja rakentelemaan tietoa yhteistoiminnallisesti sekä ottamaan vastuuta omasta ja muiden oppimisesta.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Portfolio, jonka arvosana muodostuu varsinaisista sisällöllisistä tehtävistä (80%) ja opiskelijan reflektiosta (20%). Kontaktiopetuksessa lisäksi säännöllinen osallistuminen opetukseen.

Oppimateriaalit

Julkaistaan kurssin oppimisympäristössä 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus. Itsenäinen suoritusmahdollisuus opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vastaavan perusopintojen opintojakson toisessa kieliaineessa.
Arviointiperusteet:
Portfolio, jonka arvosana muodostuu varsinaisista sisällöllisistä tehtävistä (80%) ja opiskelijan reflektiosta (20%). Kontaktiopetuksessa lisäksi säännöllinen osallistuminen opetukseen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Portfolio, jonka arvosana muodostuu varsinaisista sisällöllisistä tehtävistä (80%) ja opiskelijan reflektiosta (20%). Kontaktiopetuksessa lisäksi säännöllinen osallistuminen opetukseen.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Opintojakson aikana opiskelija työstää portfolion oppimistehtävistään.

Oppimateriaalit:

Oppimisympäristössä

Opetus