XYHH2005 Monikielinen vuorovaikutus (6 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • Oman viestintä- ja kieliosaamisen tunnistaminen monikielisissä akateemisissa ja ammatillisissa konteksteissa
 • Tieteenalakohtaisen tiedon hankinta, hallinta ja hyödyntäminen
 • Omasta tieteenalasta viestiminen eri kielillä
 • Vuorovaikutus monikielisessä ryhmässä
 • Oppimistehtävien työstäminen prosessimaisesti

Osaamistavoitteet

Asiantuntijuuden ja monikielisen viestintäosaamisen kehittyminen

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa
 • ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan ja tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja
 • ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden kehittämistä
 • tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana.

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa huomioida erilaisiin monikielisiin vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tavoitteita ja odotuksia omassa viestinnässään
 • osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa monikielisissä vuorovaikutustilanteissa.

Tieto ja tekstilajit

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tiivistää erikielisistä lähteistä hankittua tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti)
 • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004).Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B1-B2 arvosanasta riippuen.


Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (TT/HT) koodeilla XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op, sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaistyöskentelyyn. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään opintojakson aikana.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus