Kielten maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Filosofian maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Maisteriohjelmassa opiskellaan asiantuntijaksi kasvamisen valmiuksia kielen oppimisen ja opettamisen tai kieli-, teksti- ja vuorovaikutusosaamisen alalla.

Osaamistavoitteet

- Osaa soveltaa kieli-, teksti- ja diskurssitaitojaan monipuolisiin työtehtäviin

- On saavuttanut alansa tehtävissä vaadittavat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot sekä projektityön taidot

- Arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä

- Ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan sekä kulttuurista asiantuntemustaan

- Tuntee kielentutkimuksen keskeiset sisällöt ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalalla

- Hallitsee monipuolisesti tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti

- Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon tieteellisen tutkimuksen, jonka teossa noudattaa keskeisiä tutkimuseettisiä periaatteita

- Hallitsee oman tieteenalansa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet

- Osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä

- Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen

- Osaa jäsentää, kuvata ja dokumentoida oman osaamisensa suhteessa työllistymistavoitteisiinsa

- On saavuttanut valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan

Rakenne

Valitse kaikki (65+ op)