KLSY102 Työelämäprojekti (1–10 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija a) toteuttaa yksin tai projektitiimin jäsenenä kehittämisprojektin, b) vastaa jo meneillään olevan projektin hoidosta ja jatkokehittämisestä erikseen sovittavan ajanjakson ajan tai c) osallistuu projektiluontoiseen työelämäyhteistyöhön.

Suoritustavat

Projektityöskentely.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyyn ja mahdollinen raportti opettajan ohjeiden mukaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan
  • opiskelijalla on omakohtaista kokemusta koulutustasoaan vastaavasta projektityöskentelystä
  • opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa itse kehittelemänsä tai toimeksiantona saadun projektin sille asetettujen tavoitteiden ja aikataulun puitteissa
  • osaa raportoida projektin etenemisestä sen eri vaiheissa ja laatia projektistaan tarkoituksenmukaisen dokumentaation
  • osaa reflektoida projektityötaitojaan ja osaamisensa kehittymistä projektin aikana

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus