SKIS3062 Suomen kielen projektikurssi (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Toteutetaan yhteistyössä tutkimusprojekti, joka liittyy johonkin suomi toisena kielenä -alan, tekstitaitojen, teksti- tai diskurssintutkimuksen suuntaukseen. Työskentely kattaa empiirisen tutkimusprosessin kaikki vaiheet suunnittelusta raportointiin.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen, ryhmätyöskentely, projektityö. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimusprojektin ryhmässä tai parin kanssa
  • on perehtynyt johonkin suomi toisena kielenä -alan, tekstitaitojen, tekstin- tai diskurssintutkimuksen suuntaukseen
  • osaa perustella tutkimusprosessin eri vaiheisiin sisältyviä valintoja
  • ymmärtää suuntauksen keskeiset teoreettiset ja menetelmälliset lähtökohdat
  • osaa kerätä, käsitellä ja analysoida aineistoa valituin menetelmin
  • osaa aikatauluttaa projektin ja työskennellä tavoitteellisesti
  • osaa esitellä tutkimusta sekä suullisesti että kirjallisesti.

Esitietojen kuvaus

Projektikurssin alaan liittyvät aineopintojen opintojaksot (esim. SKIA602 tai SKIA305/SKIA607)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen, ryhmätyöskentely, projektityö. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %).
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen, ryhmätyöskentely, projektityö. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %).
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely ja projektityö.

Ei julkaistua opetusta