SAXS1035 Kielioppi III (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään syvemmin taivutusmorfologiaan ja verbien rektio- ja valenssi-järjestelmään sekä pedagogiseen ja korrektiiviseen kielioppiin. Vahvistetaan kieliopillista osaamista asiatekstien laatimista varten. Kehitetään ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ja analyyttistä ajattelua. 


Suoritustavat

Opintojakso koostuu kahdesta osasuorituksesta: kieliopin kontaktiopetus + tentti tai kielioppiosuuden itsenäinen suorittaminen (3op) ja maisterintutkielman kieliasun työstäminen (2op). Kurssi suoritetaan yhtaikaa maisteriseminaarin kanssa.

Kielioppi: 

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen. Pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja tentti. Kirjatenttimahdollisuudesta on sovittava erikseen. Tämä opintojakson osasuoritus voidaan korvata ulkomaisessa yliopistossa suoritetulla opintojaksolla.


Maisterintutkielman kieliasun työstäminen: 

Oman maisterintutkielman kieliasun viimeistely opettajan palautteen perusteella. Saksan kieltä ja kulttuuria valinnaisina opintoina opiskelevat opiskelijat, jotka eivät laadi saksankielistä maisterin tutkielmaa tai sivututkielmaa, kirjoittavat pääaineen maisterintutkielman aiheeseen liittyvän saksankielisen n.10 sivun pituisen tiivistelmän ja työstävät sitä kielellisesti opettajan palautteen perusteella.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee saksan kielen verbijärjestelmän morfologian ja syntaksin keskeiset ilmiöt, osaa kuvata niitä suomeksi ja saksaksi
  • osaa analysoida ja kuvata asiateksteille ominaisia rakenteita ja tuottaa kieliopillisesti hyväksyttävää asiatekstiä
  • osaa tunnistaa kielenoppijan kirjoittaman tekstin kieliopillisesti ongelmalliset ilmaisut, kuvata niitä kieliopillisin termein ja selittää kielenoppijalle tekstissä ilmenneet ongelmat
  • osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti erilaisia välineitä oppijakielen analyysin ja kuvaamisen tukena
  • osaa viimeistellä tieteellistä saksankielistä tekstiä itsenäisesti apuvälineitä käyttäen.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät ja lopputentti. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu kurssin oppimisympäristössä.

Oppimateriaalit

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (uusin versio)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suoritustapa koostuu kahdesta osasuorituksesta: kieliopin kontaktiopetuksesta 3op sekä maisterintutkielman kieliasun työstämisestä 2op. Kieliopin osuus suositellaan suoritettavaksi 4. opiskeluvuotena, maisterintutkielman kieliasun työstäminen suoritetaan 5. vuonna.
Arviointiperusteet:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen. Oppimistehtävät ja lopputentti. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Suoritustapa koostuu kahdesta osasuorituksesta: kieliopin tentistä (3op) sekä maisterintutkielman kieliasun työstämisestä (2op). Kieliopin osuus suositellaan suoritettavaksi 4. opiskeluvuotena, maisterintutkielman kieliasun työstäminen suoritetaan 5. vuonna. HUOM! Kirjatenttimahdollisuudesta on sovittava erikseen.
Arviointiperusteet:
Kielioppi: tenttisuoriutuminen. Maisterintutkielman kieliasun työstäminen: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
x

Maisterintutkielman työstäminen: Kontaktiopetus (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen.
Suorituskieli:
saksa
Työskentelytavat:

Maisterintutkielman kieliasun itsenäinen työstäminen opettajan palautteen perusteella sekä kontaktiopetus. 

Saksan kieltä ja kulttuuria valinnaisina opintoina opiskelevat opiskelijat, jotka eivät laadi saksankielistä maisterin tutkielmaa tai sivututkielmaa, kirjoittavat pääaineen maisterintutkielman aiheeseen liittyvän saksankielisen n.10 sivun pituisen tiivistelmän ja työstävät sitä kielellisesti opettajan palautteen perusteella.

Opetus

x

Kielioppi: Itsenäinen suoritus (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoriutuminen
Suorituskieli:
saksa
Työskentelytavat:

Kirjatentti. Sovi opettajan kanssa tästä suoritustavasta.

Ei julkaistua opetusta