MONS1004 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Soveltava opintojakso, jolla opiskellaan ja harjoitellaan tutkijantaitoja osana monialaisen kieliasiantuntijan asiantuntijuutta laitoksella meneillään olevissa diskurssintutkimuksen tutkimusprojekteissa. Kurssilla opitaan maisterintutkielman tekemisessä tarvittavia taitoja sekä projektityöskentelytaitoja. Opintojakson keskeinen osa on työskentely käynnissä olevassa, laajemmassa tutkimusprojektissa ja tähän liittyvät avustavat tehtävät. Tarkoitus ei siis ole vain havainnoida tutkimusprojektia vierestä, vaan osallistua sen toteuttamiseen aktiivisesti itse. Aktiivisen osallistumisen lisäksi arviointia varten projektityöskentelystä kirjoitetaan jäsentynyt raportti, joka palautetaan opintojaksoa koordinoivalle opettajalle erikseen sovittavana palautuspäivänä.

Suoritustavat

Projektityöskentely, kirjallinen raportti

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen tutkimusprojektiin kuuluvien tehtävien hoitoon, kirjallinen raportti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa työskennellä tutkimusta avustavissa tehtävissä tutkimushankkeissa
  • osaa työskennellä itsenäisesti ja kantaa vastuun työtehtävistään osana työryhmää
  • on kehittänyt tiedonhankinnan ja -hallinnan sekä tutkimuseettisiä taitojaan
  • on kehittänyt projekti- ja tiimityöskentelyn sekä ongelmanratkaisutaitojaan

Lisätietoja

Ilmoittaudu opintojaksolle vasta, kun olet jo alustavasti sopinut tutkimusprojektiin osallistumisesta sekä projektin vetäjän että kurssin vastuuopettajan kanssa. Suoritukseen kuuluvat tehtävät sovitaan erikseen kussakin tutkimushankkeessa. Opintojakso on myös mahdollista suorittaa jossain muussa kuin laitoksen omassa tutkimusprojektissa, mutta projektin soveltuvuudesta on aina neuvoteltava etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa. Myös laitoksen omien tutkimusprojektien kohdalla täytyy tarkistaa vastuuopettajalta etukäteen, sopiiko kyseinen projekti tähän opintojaksoon.

Esitietojen kuvaus

MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Ilmoittaudu opintojaksolle vasta, kun olet jo alustavasti sopinut tutkimusprojektiin osallistumisesta sekä projektin vetäjän että kurssin vastuuopettajan kanssa. Suoritukseen kuuluvat tehtävät sovitaan erikseen kussakin tutkimushankkeessa. Opintojakso on myös mahdollista suorittaa jossain muussa kuin laitoksen omassa tutkimusprojektissa, mutta projektin soveltuvuudesta on aina neuvoteltava etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa. Myös laitoksen omien tutkimusprojektien kohdalla täytyy tarkistaa vastuuopettajalta etukäteen, sopiiko kyseinen projekti tähän opintojaksoon.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen tutkimusprojektiin kuuluvien tehtävien hoitoon, kirjallinen raportti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen tutkimusprojektiin kuuluvien tehtävien hoitoon, kirjallinen raportti.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Projektityöskentely, kirjallinen raportti

Opetus