KOPS1008 Kielenopetuksen ajankohtaisia ilmiöitä: projektityöskentely tai itseopiskelu (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, englanti, suomi, ranska, venäjä, ruotsi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävään kielenoppimisen tai kielten opetuksen ilmiöön. Tavoitteena on erityisesti edistää tutkimustiedon ja käytännön opetuksen yhteyksiä ja vankentaa opiskelijan työelämävalmiuksia. Opintojakson opiskeleminen kehittää tiedonhaun, tiedonprosessoinnin ja viestinnän taitoja sekä projektissa työskennellessä projektinhallinnan ja tiimityön taitoja.

Suoritustavat

Osallistuminen kontaktiopetukseen, pedagogisiin kokeiluun, lukupiiri- tai projektityöskentelyyn. Opintojakson voi opiskella myös itseopiskeluna. Suoritustavasta sovitaan kunkin opiskelijan kanssa erikseen.

Arviointiperusteet

Läsnäolo arvioidaan tapauskohtaisesti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on syventänyt osaamistaan jostakin äidinkielen, toisen kielen tai vieraan kielen opetuksen tai oppimisen ajankohtaisesta ilmiöstä
  • osaa kytkeä ilmiön laajempaan tutkimukselliseen ja/tai yhteiskunnalliseen kontekstiin 
  • osaa soveltaa ilmiön opetusalan asiantuntijan käytännön työhön ja pohtia sitä myös opettajan ammattietiikan näkökulmasta
  • tunnistaa omia ammatillisia kehitystarpeita
  • osaa hankkia tutkimusperustaista tietoa monikanavaisesti täydentäen sitä mahdollisuuksien mukaan kokemusperäisellä tiedolla esim. haastattelujen avulla
  •  osaa ottaa huomioon ilmiötä teoreettisesti pohtiessaan ja/tai työskentelyssään projektissa monikielisyyden ja –kulttuurisuuden tukemisen, kestävän kehityksen ja eettisyyden
  • osaa toimia tiimissä projektiluontoisen työn lainalaisaisuudet tuntien, jos kyse on projektityöskentelystä 


Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, englanti, suomi, ranska, venäjä, ruotsi, viittomakieli

Opetus