KOPS1000 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan suullisen kielitaidon oppimista ja opettamista eri näkökulmista. Painotus on ennemminkin ääntämisessä sekä sujuvuuteen ja/tai ymmärrettävyyteen liittyvissä piirteissä kuin sanastossa ja/tai rakenteessa, vaikka viime mainitut luonnollisesti myös vaikuttavat suullisen viestinnän sisältöön ja toimivuuteen. Lisäksi kurssilla tutustutaan ääntämisen ja suullisen kielitaidon tutkimiseen ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin. Kurssin keskeisiä teemoja ovat myös oppimateriaalit ja ääntämisen/suullisen kielitaidon arviointi.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät oppimistehtävät. Läsnäolovaatimus luennoilla n. 75%.
Luennoitsijat vaihtelevat eri toteutuskerroilla, ja siksi myös kurssin painotukset vaihtelevat hiukan eri toteutuskerroilla.

Arviointiperusteet

Oppimistehtäviä, joihin kurssiarvosana perustuu. Tarkemmat arvosanakohtaiset arviointikriteerit annetaan opetuksen yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
• tarkastella suullisen kielitaidon eri aspekteja ääntämisestä pragmatiikkaan,
• analysoida opiskelemansa kielen äännejärjestelmää ja prosodisia piirteitä oppimisen ja pedagogiikan kannalta,
• tuntee suullisen kielitaidon ja ääntämisen oppimiseen ja opetukseen liittyviä tutkimusmenetelmiä,
• lukea ja analysoida kriittisesti suullista kielitaitoa ja ääntämistä käsitteleviä opetusmateriaaleja sekä
• suunnitella ja toteuttaa ajanmukaista ja toimivaa suullisen kielitaidon ja ääntämisen opetusta.

Esitietojen kuvaus

KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen.

Oppimateriaalit

Kurssilla on eri luennoitsijoita, joista jokainen antaa teemaansa sopivaa luettavaa, mikä myös tukee oppimistehtävien (ks. alla) tekemistä.

Kirjallisuus

  • Tergujeff, E. & Kautonen, M. (toim.). 2019. Suullinen kielitaito - Opi, opeta, arvioi. (Otava, Helsinki.)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus