RUOS1214 Nordistiken som vetenskap (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tutustutaan pohjoismaisten kielten tieteenalaan ja käsitellään nordistiikan osa-alueita, näkökulmia ja käytänteitä osana laajempaa kielitieteellistä keskustelua. Kurssilla tutustutaan alan teorioihin, metodeihin, oppihistoriaan ja ajankohtaiseen tutkimukseen ja syvennetään näin kielitieteellistä asiantuntemusta ja tutkijanvalmiuksia.


Suoritustavat

Kontaktiopetus ja tentti TAI essee TAI suullinen tentti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tuntee nordistiikan tieteenalaa ja käytänteitä ennen ja nyt sekä
 • tunnistaa alan keskeisiä suuntauksia ja tutkimuskohteita.

Lisätietoja

Arviointikohteet

Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.


Suositus ajoituksesta

4.-5. vuosi

Pakolliset esitiedot

Suositellut esitiedot

Kirjallisuus

 • D. Håkansson & A.-M. Karlsson. (toim.) (2017). Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter. Lund: Studentlitteratur.
 • H. Lönnroth. (toim.) (2014). Nordistikens historia i Finland. Tampere: Tampere University Press. Esipuhe ja yksi artikkeli, joka valitaan yhdessä tentaattorin kanssa. Saatavilla http://urn.fi/URN:ISBN:951-44-6352-8
 • Yksi artikkeli kustakin konferenssisarjasta: Svenskans beskrivning, Svenska språkets historia ja Svenskan i Finland. Artikkelit valitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
 • Yksi artikkeli kustakin aikakauslehdestä: Språk och stil, Arkiv för nordisk filologi ja Folkmålsstudier. Artikkelit valitaan yhdessä tentaattorin kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja tentti.
Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen ja tentti. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Esseesuoritus. Sovi itsenäisen työskentelyn aikataulusta ja kirjallisuudesta opettajan kanssa.
Arviointiperusteet:
Essee
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Suullinen tentti. Sovi tentin aikataulusta ja kirjallisuudesta yhdessä opettajan kanssa.
Arviointiperusteet:
Suoriutuminen suullisessa tentissä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen ja tenttisuoriutuminen. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja tentti.

Kirjallisuus:
 • D. Håkansson & A.-M. Karlsson (toim.) Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter (2017). Lund: Studentlitteratur.
 • H. Lönnroth (2004) (toim.) Nordistikens historia i Finland. Tampere: Tampere University Press. Esipuhe ja yksi artikkeli, joka valitaan yhdessä tentaattorin kanssa. Saatavilla http://urn.fi/URN:ISBN:951-44-6352-8
 • Yksi artikkeli kustakin konferenssisarjasta: Svenskans beskrivning, Svenska språkets historia ja Svenskan i Finland. Artikkelit valitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
 • Yksi artikkeli kustakin aikakauslehdestä: Språk och stil, Arkiv för nordisk filologi ja Folkmålsstudier. Artikkelit valitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen suoritustapa: essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Essee.
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja tentti.

Kirjallisuus:
 • D. Håkansson & A.-M. Karlsson (toim.) Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter (2017). Lund: Studentlitteratur.
 • H. Lönnroth (2004) (toim.) Nordistikens historia i Finland. Tampere: Tampere University Press. Esipuhe ja yksi artikkeli, joka valitaan yhdessä tentaattorin kanssa. Saatavilla http://urn.fi/URN:ISBN:951-44-6352-8
 • Yksi artikkeli kustakin konferenssisarjasta: Svenskans beskrivning, Svenska språkets historia ja Svenskan i Finland. Artikkelit valitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
 • Yksi artikkeli kustakin aikakauslehdestä: Språk och stil, Arkiv för nordisk filologi ja Folkmålsstudier. Artikkelit valitaan yhdessä tentaattorin kanssa.

Opetus

x
Julkaisematon arviointikohde