RUOS1229 Att undervisa grammatik: teori och praktik (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden teoreettista ja metodologista osaamista toisen kielen oppijoiden kieliopin opettamisessa. Kurssilla opiskelija perehtyy erilaisiin kieliopin teorioihin, niiden taustoihin ja erityispiirteisiin, osaa tarkastella eri teorioita kriittisesti ja soveltaa niitä oman opetuksensa suunnittelussa. Työelämävalmiuksista kehittyvät tiedonhankinta-, analysointi- ja raportointitaidot sekä analyyttisen ajattelun, kokonaisuuksien hahmottamisen ja itsenäisen työskentelyn taidot.

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät (teoreettinen essee ja soveltava essee).

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
  • kertoa kieliopin opetuksen taustalla olevien teorioiden kehityksestä ja ajankohtaisista virtauksista
  • tarkastella kriittisesti, vertailla ja yhdistellä teorioita ja näkökulmia tieteellisiä konventioita noudattaen sekä 
  • soveltaa teoriaa suunnitellessaan kieliopin opetusta ja ottaa huomioon kohderyhmän ja ajankäytön sekä valita sopivat opetusmetodit.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5. Kurssiarvosana muodostuu kirjallisen teoriaosan sekä soveltavan osan keskiarvosta. 

Suositus ajoituksesta

3.-5. vuosi. 

Esitietojen kuvaus

Perus- ja aineopintojen kielioppikurssit.

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeiden mukaan ja opiskelijan itse valitsema kirjallisuus.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suorittamisohjeita löytyy osoitteesta: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/oppiaineet/ruotsi/opiskelu/opetussuunnitelmat/ruos229-teori-och-praktik-i-grammatikundervisning
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5. Kurssiarvosana muodostuu kirjallisen teoriaosan sekä soveltavan osan keskiarvosta.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5. Kurssiarvosana muodostuu kirjallisen teoriaosan sekä soveltavan osan keskiarvosta.
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Itsenäinen työskentely / Självständigt arbete (itsenäiset essee-, portfolio- ja kotitenttisuoritukset)

Oppimateriaalit:
Opettajan ohjeiden mukaan ja opiskelijan itsevalitsema kirjallisuus.

Opetus