RUOS211 Magisterseminarium (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Seminaarityöskentelyn keskiössä ovat tieteellisen työn omakohtainen kokeminen, prosessikirjoittamisessa harjaantuminen, kriittisen ja teoreettisen ajattelun ja argumentaatiotaitojen kehittäminen sekä kriittisen rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opiskelija syventää tietojaan tieteellisestä tutkimuksesta, sen metodeista ja raportoinnista, syventää tiedonhakutaitojaan, laatii tutkimussuunnitelman ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta, työstää maisteriopintojen opinnäytetyötään sen pohjalta, esittelee hankettaan sen eri vaiheissa ja kommentoi toisten hankkeita.

Suoritustavat

Kontaktiopetus.

Arviointiperusteet

Seminaarityöskentely, tutkimus- tai työsuunnitelma, aikataulujen noudattaminen. Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80% osallistumista seminaaritapaamisiin.

Osaamistavoitteet

Seminaarin suoritettuaan opiskelija:
- osaa laatia tutkimus- tai työsuunnitelman
- tuntee ja ymmärtää tutkimuksenteon eettiset periaatteet ja noudattaa niitä
- osaa suunnitella ja hallitsee työskentelyprosessinsa yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti
- osaa keskustella omasta työstään, esitellä sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella omia valintojaan
- osaa antaa, hakea ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua
- on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.

Lisätietoja

Ruotsin kielen syventävät opinnot valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat osallistuvat maisteriseminaariin, mikäli he kirjoittavat tutkielmansa ruotsin kielellä.

Esitietojen kuvaus

RUOA211 Kandidatseminarium ja muut aineopinnot.

Kirjallisuus

  • P. Kalaja & al. (2011). Kieltä tutkimassa - tutkielman laatijan opas. (1. painos).
  • J. Bell. (2011) Introduktion till forskningsmetodik. (4. painos).
  • R. Nyberg & A. Tidström (toim.). (2012). Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar. (2. painos).

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Seminaarityöskentely, tutkimus- tai työsuunnitelma, aikataulujen noudattaminen. Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80% osallistumista seminaaritapaamisiin. Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja keskusteluihin siellä, oman tutkimussuunnitelman esittely, toisen tekemän tukimussuunnitelman arvostelu, oman seminaarityön esittely sekä toisen tekemän seminaarityön opponointi. Oppimistehtävien määrä ja laatu saattavat vaihdella vähäisesti eri suorituskertojen välillä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus