SKIS3003 Näkökulmia tekstitaitotutkimukseen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään tekstitaitotutkimuksen keskeisiin teorioihin ja käsitteisiin sekä tarkastellaan, miten luku- ja kirjoitustaitoja on määritelty ja tutkittu eri aikoina erilaisissa konteksteissa ja miten niitä voisi tutkia. Perehdytään erityisesti sosiokulttuuriseen tekstitaitotutkimukseen sekä sen lähtökohtiin ja käsitteisiin. 

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn (vähintään 50 %) sekä kirjalliset tehtävät. Itsenäisessä suoritustavassa kirjalliset tehtävät.  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää tekstitaitotutkimuksen keskeiset lähtökohdat ja käsitteet
  • osaa selittää tekstitaitotutkimuksen teoreettisia lähtökohtia ja näkökulmia kieleen ja teksteihin sekä niiden tulkitsemiseen ja tuottamiseen
  • tuntee ajankohtaisia tekstitaitokysymyksiä
  • tuntee alan keskeisten käsitteiden määrittelytapoja
  • osaa laatia tekstitaitoihin liittyvän tutkimussuunnitelman
  • osaa esitellä suunnitelmaansa suullisesti ja kirjallisesti.  

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus järjestetään joka toinen lukuvuosi. Itsenäinen työskentely mahdollinen joka lukuvuosi.
Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn sekä kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kontaktiopetus järjestetään joka toinen lukuvuosi. Itsenäinen työskentely mahdollinen joka lukuvuosi.
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn sekä kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, lukupiiri, ryhmätyöskentely ja kirjalliset tehtävät.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kirjalliset tehtävät.

Opetus